Poziv za sufinanciranje troškova smještaja učenika u učeničke domove

Na temelju članka 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 3/09) i Proračuna Općine Marija Bistrica za 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 5/12) načelnik Općine Marija Bistrica donosi

PRAVILNIK

o sufinanciranju troškova smještaja za učenike

srednjih škola u učeničke domove

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Marija Bistrica

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici srednjih škola sa stalnim prebivalištem u Općini Marija Bistrica, bez obzira na socijalni status.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove po bilo kojoj drugoj osnovi, ne mogu to pravo ostvariti putem Općine Marija Bistrica.

Članak 3.

Troškove smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove, Općina Marija Bistrica obvezuje se sufinancirati u iznosu od 25% cijene koju plaća korisnik.

Sredstva za sufinanciranje troškova učeničkog doma osiguravaju se u Proračunu Općine Marija Bistrica.

Članak 4.

Troškove smještaja u učeničke domove Općina Marija Bistrica se obvezuje u tijeku školske godine, a za vrijeme trajanja školske godine.

Članak 5.

Sufinanciranje troškova smještaja u učenički dom vršit će se od prvog u mjesecu za tekući mjesec i to nakon što je podnesen zahtjev za sufinanciranje.

Članak 6.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

– potvrda upisu u srednju školu

– preslika ugovora o smještaju u učenički dom

– izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju

– uvjerenje o prebivalištu

– preslika osobne iskaznice ili OIB

Članak 7.

Zahtjev za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnose roditelji učenika.

Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana od objave poziva zainteresiranima na prijavu.

Članak 8.

Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učenički dom, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Općinu Marija Bistrica u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 9.

Općinski načelnik na temelju prikupljene dokumentacije donosi odluku o sufinanciranju troškova učeničkog doma.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Glasniku Općine Marija Bistrica, web stranici i oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica, a stupa na snagu 8 dana od objave u Glasniku Općine Marija Bistrica.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Milički, ing.

Skip to content