Proračun 2013.

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U 2013. GODINI

ODLUKU O IZMJENI PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2013. GODINU

ODLUKU O PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

ODLUKU O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2014. GODINI

ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica u 2013.godini

ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom udruživanju građana Općine Marija Bistrica u 2013. godini

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2014-FUNKCIJSKA – Posebni dio

ODLUKU O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU, INFORMIRANJU I SLOBODNOM UDRUŽIVANJU GRAĐANA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

ODLUKU O SOCIJALNOM PROGRAMU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

Projekciju proračuna Općine Marija Bistrica za 2014. – 2016. god. – OPĆI DIO

Plan proračuna 2014 – opći dio

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

II. izmjena proračuna 2013 – opći i posebni dio

Izvršenje PRORAČUNA 2013. OPĆI DIO

ODLUKU O I. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2013.GOD.

Skip to content