Sanacija klizišta na NC-1-005 Globočec – Kuki – Tomoradi 2  

Kao izravna posljedica potresa 22.03.2020. godine s epicentrom na području Grada Zagreba,  došlo je do značajnih oštećenja kolnika na nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica. Temeljem nalaza stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina (Nalaz: 28-02/23) utvrđena je nestabilnost terena odnosno utvrđeno je da je uslijed djelovanja potresa s epicentrom na području grada Zagreba (22.03.2020.) došlo do dodatne destabilizacije čela klizišta te pojave vlačnih pukotina na NC 1-005 Globočec – Kuki – Tomoradi 2. Budući da oborinske vode prodiru u spomenute pukotine, iste uzrokuju daljnje propadanje bankine samog klizišta na lokaciji NC 1-005 Globočec – Kuki – Tomoradi 2. S obzirom da su vidljiva oštećenja takvog karaktera da se prometnicama na dijelovima ne može sigurno prometovati, navedeno predstavlja sigurnosni rizik i ugrozu za lokalno stanovništvo te ostale građane koji koriste navedene prometnice u svakodnevnom životu. Navedena nerazvrstana cesta ima asfaltnu podlogu, međutim od djelovanja potresa do 2/2023 godine, zbog pojave klizišta i vlačnih pukotina, Općina kontinuirano pukotine i cestu popunjava šljunkom. S obzirom na opisanu štetu na klizištu i kolničkoj konstrukciji kao izravnoj posljedici “zagrebačkog” potresa, predlaže se sveobuhvatna rekonstrukcija i sanacija nestabilnog pokosa te kolničke konstrukcije kako bi se osiguralo sigurno korištenje i spriječila daljnja oštećenja.

Glavni cilj projekta je vraćanje javne infrastrukture u području prijevoza odnosno nerazvrstane ceste Globočec – Kuki  – Tomoradi 2 na području Općine Marija Bistrica oštećene uslijed djelovanja potresa u ispravno stanje, kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti života lokalnog stanovništva.

Projektne aktivnosti uključuju: a) izradu nalaza sudskog vještaka, b) izradu projektne dokumentacije, c) izvedba radova, d) nadzor sukladno Zakonu o gradnji i e) promocija i vidljivost projekta. Rezultat projekta bit će sanirana i rekonstruirana 1 nerazvrstana cesta na području Općine Marija Bistrica.

Odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti EU (100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova):

134.697,94 EUR

Referentni broj prijave: FSEU.JID.KZŽ.PR.15

Razdoblje prihvatljivosti troškova: od 22. ožujka 2020. do 30. lipnja 2023. godine

Skip to content