Sanacija kolnika na nerazvrstanoj cesti NC 1 – 195 „BEKCI“

Kao izravna posljedica potresa 22.03.2020. godine s epicentrom na području Grada Zagreba,  došlo je do značajnih oštećenja kolnika na nerazvrstanoj cesti na području Općine Marija Bistrica – NC 1-195 Bekci. Temeljem nalaza ovlaštenog inženjera građevinarstva o stanju nerazvrstane ceste NC 1-195 (Nalaz: 06/MB/1), utvrđen je utjecaj potresa na stanje prometnice te su utvrđene oštećenja u vidu uzdužnih pukotina asfalta i trupa ceste, denivelacije prometnice te slijeganja na pojedinim dijelovima ceste. Vidljiva oštećenja su takvog karaktera da se prometnicom na predmetnom dijelu ne može sigurno prometovati te je potrebna sanacija kojom bi se lokalna nerazvrstana cesta vratila u funkcionalno stanje. Slijedom utvrđenih oštećenja, građevina je svrstana u kategoriju upotrebljivosti građevina PN2, a ukupna dužina prometnice koja se sanira iznosi 500 m1.

Glavni cilj projekta je vraćanje javne infrastrukture u području prijevoza, odnosno nerazvrstane ceste NC 1-195 Bekci na području Općine Marija Bistrica, oštećene uslijed djelovanja potresa, u ispravno stanje kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti života lokalnog stanovništva.

Projektne aktivnosti uključuju: a) izradu nalaza, b) izradu projektne dokumentacije, c) izvedba radova, d) stručni nadzor. Rezultat projekta bit će sanirana i rekonstruirana dionica na nerazvrstanoj cesti ukupne duljine 500 m1 na području Općine Marija Bistrica.

Odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti EU (100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova):

66.778,86 EUR

Referentni broj prijave: FSEU.JID.KZŽ.PR.59

Razdoblje prihvatljivosti troškova: od 22. ožujka 2020. do 30. lipnja 2023. godine

Skip to content