U utorak 17. ožujka je održana 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Jedna od točka dnevnog reda bilo je izvješće načelnika Josipa Miličkog za drugih šest mjeseci prošle godine. U njemu se osvrnuo na komunalnu, prometnu, turističku infrastrukturu, javnu rasvjetu, kao i na velike kapitalne projekte koji su u tijeku ili pripremi. Izgradnja novog vrtića napredu i brže od plana, reciklažno dvorište je pri kraju, a ova će godina donijeti i radove na proširenju groblja i izgradnji nove mrtvačnice.

Izvješće se donosi u cijelosti:

I. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Izgradnja nove vodospreme u Cerinama (600m3) za potrebe budućeg vodoopskrbnog sustava Globočec i Poljanica je završena i u listopadu je obavljen tehnički pregled građevine. Vrijednost radova je 3,2 mil. kuna s PDV-om, nositelj investicije je Zagorski vodovod, a dio sredstva su osigurana preko Hrvatskih voda. Za potrebe izgradnje vodoopskrbnog sustava Hum Bistrički pri završetku je izgradnja vodospreme od 100 m3. Vrijednost investicije iznosi 1,4 mil. kuna s PDV-om. Radovi su krenuli potkraj 2018. godine i planirani završetak radova je kraj 2019. Za vodoopskrbni sustav Laz je u tijeku natječaj za odabir najpovoljnijeg izvođača radova na prvoj fazi izgradnje vodoopskrbnog sustava kojim bi se uredilo izvorište Oštri hum i u sustav spojio magistralni vod koji je položen u trup državne ceste D29. Preko Hrvatskih voda osigurano je 1,2 mil. kuna, a nositelj investicije je Zagorski vodovod. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. Na natječaj Ministarstva graditeljstva prijavili smo projekt Izgradnje sustava za filtraciju vode na izvorištu Stupa. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 600 tis. kuna s PDV-om. Nažalost, iz razloga što nismo novom zakonskom regulativom predviđeni kao nositelji vodoopskrbe na području naše Općine, sredstva nisu odobrena. Rekonstruirale su se kraće dionica vodovodne mreže zbog starosti, a održavanje vodoopskrbnog sustava je preko općinskog komunalnog poduzeća „Lijepa Bistrica“. Obzirom da je u nekim lokalnim vodovodima smanjena izdašnost izvora, voda se i dalje po potrebi razvozi autocisternom koju smo dobili na korištenje od Ministarstva gospodarstva, odnosno robnih rezervi. U sklopu projekta Aglomeracije Zlatar, kojem je nositelj Zagorski vodovod, odabrani su izvođači za najspremnije faze projekta. Na području Općine Marija Bistrica planira se izgraditi 18,5 km. sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i to u prvoj fazi 14,8 km, a u drugoj 3,5 km. Navedenim bi se stupanj priključenosti na odvodnju povećao s 30% na 70%.

II. PROMETNA INFRASTRUKTURA

U suradnji s Hrvatskim cestama rješavamo problematično križanje na ulasku u Mariju Bistricu, na križanju Zagrebačke ulice i obilaznice (kod Šepeka). Idejni projekt je izrađen te će se prometni problem križanja riješiti izgradnjom rotora. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Izgradnjom rotora križanje bi postalo prometno sigurnije, protok vozila veći i omogućilo bi se skretanje ulijevo u centar Marije Bistrice gledajući iz smjera zapada. U partnerstvu sa ŽUC-om je izgrađen nogostup u Globočecu u dužini od 300 metara. Navedenim radovima se zacijevio oborinski kanal uz prometnicu te su se riješile slivne vode. Također smo završili izgradnju nogostupa od strane Općine za 320 metara dionice u Selnici kod DVD-a vrijednosti 115.544,51 kuna s PDV-om te 280 metara dionice prema Globočecu vrijednosti 112.558,94 kuna s PDV-om. Trošak nadzora je iznosio 11.875,00 kuna s PDV-om. Završili smo radove na asfaltiranju i rekonstrukciji slijedećih nerazvrstanih cesta: Kolodvorska (odvojak Vlahoviček-Babić) u dužini od 195 m, Hum Bistrički (odvojak Muhek) u dužini od 161 m, Poljanica Bistrička (Belci) u dužini od 48 m, Laz Bistrički (Kušt Stjepan) u dužini od 32 m, Hum Bistrički (Prlići-Redžić) u dužini od 85 m i Novaki u dužini od 131 m. sve zajedno ukupne dužine 1.278 metara. Vrijednost radova je iznosila 603.720,00 kuna, a nadzor 24.997,50 kuna, sve iskazano s PDV-om. Navedeni projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te smo ugovorili sufinanciranje u iznosu od 150.000,00 kuna. Nerazvrstane ceste na području Općine su održavane u dogovoru s MO i sanirala su se oštećenja asfaltiranih cesta, vršili iskopi i čišćenja odvodnih kanala, propusta i ugradnja kamenog agregata. Izvršili smo i malčanje bankina za sve nerazvrstane ceste na području Općine. I dalje nam velike probleme zadaju postojeća i novoaktivirana klizišta na nerazvrstanim cestama. U drugoj polovici 2019. izvršili smo sanaciju dvaju klizišta: klizište Bartolovići Laz i klizište Hrastovići Laz. Vrijednost radova je iznosila 351.593,86 kuna. Preko natječaja Hrvatskih voda dobili smo sufinanciranje navedenih projekata u iznosu od 210.956,32 kune, odnosno 40% od ukupne investicije. Također smo za izradu geotehničkog projekta za sanaciju klizišta Kuki u Globočecu vrijednosti 47.500,00 kuna dobili preko natječaja sufinanciranje istoga od Hrvatskih voda 5.000 kuna i KZŽ 20.000 kuna. Preko programa Ministarstva graditeljstva privatnim vlasnicima kojima je klizištem ugrožen stambeni objekt posredujemo u prijavama za sanaciju navedenih klizišta. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3%.

III. JAVNA RASVJETA

Nakon postupka javne nabave za projekt Newlight (ESCO model) odabran je najpovoljniji ponuđač, firma Omega software d.o.o.. Radovi su počeli 17.06.2019. godine i završeni 03.09.2019. godine, odnosno izvedeni su u roku definiranim Ugovorom. Prilikom izvođenja radova i ugrađivanja proizvoda i opreme, Investitor se pridržavao svih tehničkih uputa za njihovu ugradnju i uporabu definiranih u Glavnom projektu. Provedene mjere poboljšanja energetske učinkovitosti odgovaraju uvjetima iz glavnog projekta u pogledu količina i kvalitete. Rezervni ili zamjenski dijelovi ugrađenih elemenata moći nabaviti minimalno 10 godina od dana preuzimanja. Dana 03.09.2019. godine Općina Marija Bistrica potpisala je Suglasnost Naručitelja na Zapisnik o izvršenim radovima rekonstrukcije i/ili modernizacije te je time započelo razdoblje korištenja od 10 godina. Vrijednost nabave je iznosila 2.649.371,33 kuna bez PDV-a. Projekt je obuhvatio zamjenu, od ukupnih 1619 rasvjetnih tijela sustava javne rasvjete Općine Marije Bistrice, s novih 1361. Osim efekta ušteda i ekološki učinkovite javne rasvjete ista svijetli cijelu noć. Također, u drugoj polovici 2019. izgrađena je javna rasvjeta iz redovnih sredstava Općine u naseljima koja još nisu bila pokrivena istom. Radi se o naseljima Selnica Bajsi, Selnica Cavori, Tugonica Lackovići te nekoliko pojedinačnih lokacija. Ukupna vrijednost navedenih radova iznosila je 95.500 kuna.

IV. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Tijekom 2019. godine po prijavama na razne natječaje dobili smo od TZ KZŽ za manifestaciju Advent u Mariji Bistrici 20.000 kuna te za manifestaciju Ljeto u Mariji Bistrici 5.000 kuna. Preko natječaja Krapinsko zagorske županije smo također dobili 5.000 kuna za manifestaciju Advent u Mariji Bistrici. Manifestacija Advent u Mariji Bistrici je ostvario prihod od Božićne tombole 134.000 kuna, čime je više od 50% troškova navedene manifestacije pokriveno. Preko natječaja Ministarstva turizma – HTZ-a realizirali smo projekt Totema (elektronski info stup) vrijednosti 26.000 kuna s PDV-om, a za isti smo preko navedenog ministarstva dobili sredstva u iznosu od 9.000 kuna. Preko projekta Bike&ride uređenja županijskih biciklističkih staza osigurali smo biciklističko odmaralište s nadstrešnicom, pametnom klupom i stupom za servisiranje bicikla koje bi trebalo biti postavljeno u naselju Globočec, na parceli bivše crkve. Vrijednost odmarališta je 90.000 kuna i u potpunosti je financirano vanjskim sredstvima.

V. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Nakon odrađenog postupka javne nabave dana 22. kolovoza 2019. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova s društvom Hidroing d.d. iz Varaždina, a uvođenje u posao bilo je dana 5. rujna 2019. godine. Do kraja 2019. godine ispostavljene su četiri privremene situacije u ukupnom iznosu od 1.668.499,20 kn bez PDV-a (od ukupnog ugovorenog iznosa od 7.997.951,28 kn bez PDV-a). Dana 7. studenoga potpisan je ugovor o opremanju dječjeg vrtića s društvom NOVI AMBIJENT d.o.o., Zagreb na iznos od 203.680,00 kn bez PDV-a. Do prosinca 2019. godine odrađene su sve ostale nabave predviđene u projektu te je 20.12.2019. godine poslan drugi dio Zahtjeva za potporu. Važno za napomenuti je da je dana 13.03.2020. godine dobivena Odluka o dodjeli sredstava u punom iznosu čime je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odrađen prvi korak kontrole ukupne dokumentacije provedenih postupaka nabave te je isti „prošao“ utvrđenih grešaka. Uskoro će Općina moći zatražiti isplatu predujma u iznosu 50% odobrenih sredstava čime će olakšati daljnje financiranje radova. Na zgradi postojećeg dječjeg vrtića Pušlek smo u 2019. godini preko natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb obnovili krovište, zamijenili stolariju, uredili fasadu te nabavili nove sprave za dječje igralište. Vrijednost projekta je iznosila 418.126,25 kuna , a ugovoreno je sufinanciranje u iznosu od 175.613,00 kuna.

VI. PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Projekt izgradnje nove mrtvačnice i proširenja groblja je prijavljen je 12. rujna 2018. na raspisanu mjeru 7.4.1. i to na sektor: Lokalna infrastruktura. Ukupna vrijednost prijave iznosi 7.990.687,50 kuna s PDV-om. Projekt je prošao na navedenom natječaju i dana 2. listopada 2019. godine potpisan je Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na ukupni iznos potpore od 5.911.768,54 kune. Postupak javne nabave za radove je u raspisan, otvaranje ponuda se očekuje u ožujku 2020. godine. Početak radova se planira u ljeto 2020. godine (ukoliko s postupkom javne nabave sve bude išlo sukladno planu).

VII. ZAŠTITA OKOLIŠA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Preko natječaja Fonda za zaštitu okoliša Općina je ušla u nabavku spremnika za selektivno prikupljanje korisnog otpada. Prva isporuka kontejnera je odrađena ovih dana (10 metalnih za staklo i 21 plastičnih – 10 za papir/karton, 10 za plastiku i 1 za biootpad). Spremnici za kućanstva su još uvijek u postupku nabave od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta iznosi 1.092.000 kuna, a isti sufinancira Fond s 85% sredstava, odnosno s 928.000 kuna. Projekt „Zeleni bregi“ (provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom) koji je odobren preko natječaja Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 500 tis. kuna, a u partnerstvu s gradom Zlatarom i općinama Zl. Bistrica i Mače je proveden prema terminskom planu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 645.817,36 kuna. Odrađene su dvije radionice, jedna za vrtićku djecu, a jedna za građanstvo na kojima su bili podijeljeni promotivni materijali. Dana 10. siječnja 2019. godine od Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobivena je Odluka o financiranju projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica“ te je dana 25. veljače 2019. godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Marija Bistrica. Nakon odrađenog postupka javne nabave, dana 20. rujna 2019. godine potpisan je ugovor s društvom MDK GRAĐEVINAR d.o.o. na iznos 2.971.939,81 kn bez PDV-a, a uvođenje u posao je bilo dana 26. rujna 2019. godine. Dana 18. studenoga 2019. godine potpisan je dodatak ugovoru o izvođenju radova za iznos 81.000,00 kn bez PDV-a (mosna vaga). Do kraja 2019. godine ispostavljene su ukupno 3 privremene situacije na ukupni iznos od 1.298.964,43 kn bez PDV-a. Do kraja 2019. godine od ostalih projektnih aktivnosti odrađena je uvodna konferencija za novinare i nabava dijela promotivnih artikala (zastave i roll-up). Dana 20. siječnja 2020. godine odobrena je prva isplata bespovratnih sredstava u iznosu 871.828,82 kn.

VIII. KREDITNA ZADUŽENJA

Zbog osiguravanja novčanih tokova (radovi u tijeku, privremene situacije dospijevaju na naplatu ranije nego što se sredstva odobravaju od strane nadležnih tijela) Općina Marija Bistrica je uzela dva kredita, jedan dugoročni na 10 godina za projekt Izgradnje i opremanja DV Pušlek Marija Bistrica u iznosu 3.500.000,00 kn (svoj udio u projektu), a jedan kratkoročni na godinu dana za projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Marija Bistrica u iznosu 3.400.000,00 kn (jednako iznosu bespovratnih sredstava, svoj udio ima osiguran u Proračunu). Oba kredita su odobrena u prosincu 2019. godine uz istu kamatnu stopu od 1,45%.

Od ostalih točaka izdvajamo prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća i Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu, a što se odnosi na izgradnju Reciklažnog dvorišta, te prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu. U tom se izvješću detaljno analizira rad i djelovanje Komunalnog poduzeća Lijepa Bistrica u segmentu gospodarenja otpadom. Prva godina ocijenjena je više nego uspješnom. U izvješću se navode sve odrađene radnje od nabavke i čipiranja kanti za miješani otad, izrade softvera, nabavke vozila, mobilnog reciklažnog dvorišta, do količina otpada prikupljenih u 2019. godini. Spomenimo tako da je na području općine u 2019. godini prikupljeno nešto manje od 658 tona miješanog komunalnog otpada, 24 tone glomaznog otpada, 40,8 tona papira i kartona, 72 tone plastike 61,8 tona ostalog otpada koji nije biorazgradiv. Na području Općine Marije Bistrice trenutno funkcioniraju tri eko otoka s tri frakcije (plastika, staklo, papir) zapremina posuda od 7 m3. Od ostalih točaka spomenimo da je prihvaćena Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2019. godinu, kao i Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2020. godinu. Sjednica je održana u Domu kulture, kako bi se omogućili što bolji preventivni uvjeti s obzirom na situaciju sa korona virusom.