Upis nerazvrstane ceste naziva NC 1-092 Srebačići-Hanžeki

KLASA: 930-01/18-01/2

URBROJ: 2113/02-04/1-18-2

Marija Bistrica, 27. rujna 2018. god.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče s zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 1-092 Srebačići-Hanžeki (od LC22078 do spoja sa novom brzom cestom približne dužine 360 m) u naselju Selnica u k.o. SELNICA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Marija Bistrica.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka MOJA MEĐA d.o.o. iz Donje Stubice, Obrtnička ulica 1.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 05. listopada 2018. godine (petak), uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 18. listopada 2018. godine (četvrtak) u vremenu od 13,30 do 14,30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl. oec.

Skip to content