Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Marija Bistrica

Općina Marija Bistrica objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Marija Bistrica na rok od 2 (dvije) godine, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 08. lipnja 2015. godine, Broj objave: 2015/S 01K-0022319.

Rok za dostavu ponuda je 08. srpnja 2015. godine do 12,00 sati.

Obavijest, kao i dokumentaciju za nadmetanje moguće je preuzeti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske www.eojn.nn.hr.

Skip to content