10. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

Proračun općine povećan na skoro 36 milijuna kuna

U srijedu je održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Nakon prihvaćanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika sa 9. sjednice, načelnik Josip Milički, podnio je Izvješće za prvih šest mjeseci ove godine. U izvješću se osvrnuo na sve aspekte djelovanja, te na brojne projekte. ”Prošli smo sve provjere, revizije i nadzore i na temelju toga su sjela određena sredstva pomoći iz EU fondova na račun Općine, a s druge strane svi oni komunalni radovi vezanu uz izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture su u tijeku, imamo dosta problema sa klizištima, pokušavamo nastaviti izgradnju nogostupa, zbog svih sudionika u prometu, redovito obnavljamo i proširujemo naše nerazvrstane ceste, tu je i javna rasvjeta i sve ono što je bitno da dižemo standard i omogućimo bolji život našim stanovnicima.” rekao je Milički i dodao da su tu i predznaci nekih velikih kapitalnih projekata. ”Mislim na otkup zemljišta za budući športski centar, jer je namjera preseliti nogometno igralište koje je sada uz samo Svetište, a ima tu i projekata koji su vezani na neke investicije građana i poduzetnika, zbog čega je u tijeku i izmjena Prostornog plana.” – rekao je Milički i napomenuo kako su za Općinu jako i važni projekti vezani uz nadležna Ministarstva, prije svega nastavak izgradnje Brze ceste, pa Aglomeracija koja je u tijeku iako ima dosta problema. ”Uistinu postoji puno projekata, ići ćemo i na proširenje Vrtića, Marija Bistrica je veliko gradilište i to nas sve zajedno veseli” – zaključio je Milički.

Drugom izmjenom Proračun Općine Marija Bistrica gotovo 36 milijuna kuna

Na sjednici je uz 5 suzdržanih glasova oporbe prihvaćen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica, zajedno sa svim pripadajućim programima, koji su njegov sastavni dio. Ukupni prihodi Općine Marija Bistrica zajedno sa proračunskom korisnicima (Dječji vrtić Pušlek i Općinska knjižnica i čitaonica) realizirani su u iznosu od 16.571.552,50 kuna. Rashodi su realizirani u iznosu od 12.829.848,85, pa je razlika u pozitivi 3.741.703,65 kn. Prihodi su realizirani u visini od 47 %, a rashodi 39,89%. Višak prihoda koji se stvorio u izvještajnom razdoblju je 3.980.876,58 kn, rezultat poslovanja na kraju 2021. godine bio je – 2.853.252,94 kn, pa je konačni rezultat poslovanja na dan 30.06.2022. 1.127.623,64 kn. Dobiveni pozitivni rezultat poslovanja za prvo polugodište nastao je zbog priljeva financijskih sredstava iz EU fondova, te iz državnog proračuna za sufinanciranje projekata. Ovaj pozitivan rezultat pokriva manjak iz ranijih razdoblja jer troškovi koji su nastali prilikom izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića nisu bili pokriveni planiranim prihodima iz EU fondova, a isti su pristigli tijekom ove godine. Na dnevnom redu bila je i II. izmjena Proračuna Općine Marija Bistrica za 2022. godinu. U općem djelu Proračuna, II. rebalansom povećali su se prihodi i primici u iznosu 916.010,00 kuna i sada iznose 35.931.592,76 kn. Izdvajamo, na prihodovnoj strani povećanje prihoda od poreza za 20.710,00 kn, te povećanje u iznosu od 1.102.500,00 kn, uz napomenu da je tu smanjenje za 90.000,00 kn za kapitalnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja za pješačke staze, ali i povećanje kapitalnih pomoći kroz Državni proračun od 1.167.500,00 kn, zatim za popločenje trga 25.000,00 kn i za novo groblje 197.200,00 kn. U rashodovnoj strani najveća povećanja su za redovni rad jedinstvenog upravnog odjela za 269.300,00 kn, te za upravljanje komunalnom infrastrukturom 154.250,00 kn.

Novi članovi Nadzornog odbora ”Lijepe Bistrice”

Vijeće je donijelo i nekoliko odluka vezano uz Groblje. Osim uređivanja upravljanja grobljem, cilj je i zaštiti mještane i župljane. Načelnik Milički pojasnio je da se želi zaštiti groblje od ”prekupaca, nakupaca i ostalih kojima je to interes”. ”Primijetili smo da je trend da se sve više ukopi iz grada Zagreba i to većinom korisnici koji su dohranili nekoga i sl. Stoga smo donijeli odluku da postoji jedna cijena za naše mještane i župljane, a za sve ostale cijena puta 10.” – pojasnio je načelnik. Vijeće je izabralo i nove članove Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća ”Lijepa Bistrica”. U njemu su ostali kao predsjednik Veljko Mahmet, te članovi Teodor Švaljek, Miroslav Štagar i Branka Herceg, dok je umjesto Nedjeljke Habazin u novom mandatu izabran Josip Šala. Dio oporbe imao je svoj prijedlog za člana – predlagali su Vladimira Pugara, no načelnik Milički je pojasnio da je prijedlog stigao prekasno. Oporba je nakon toga bila protiv ovakvog sastava, koji je ipak prošao sa sedam glasova vladajućih.

Donosimo i kompletno Izvješće načelnika:

Poštovani,

u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Marija Bistrica podnosim Općinskom vijeću Izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine čime ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik Općine dva puta godišnje dajem detaljan prikaz svog rada.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su važniji projekti i aktivnosti koji su se provodili u prvoj polovici 2022. godine, bilo da su završeni ranije započeti projekti i aktivnosti ili su pokrenuti novi.

U nastavku dajem pregled djelovanja po pojedinim područjima rada.

  1. COVID 19

Nastavak globalne epidemije izazvana virusom COVID-19 je i u početku prve polovice 2022. godine značajno utjecao na uobičajeni ritam života na koji smo navikli. Stožer Civilne zaštite Općine Marija Bistrica bio je dužan provoditi propisane mjere i uredbe na području naše Općine te vršiti kontrolu primjene istih te svakodnevna izvješća dostavljati Stožeru CZ KZŽ

Dana 07. travnja su stupile na snagu nove manje strože mjere koje su većinu propisanih mjera ukinule i život se polako počeo vračati u normalu.

Provodile su se odluke kojom se obveznicima plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti obračunavala komunalna naknada razmjerno razdoblju kada su obavljali svoju djelatnost, na temelju zahtjeva korisnika, a sve zbog činjenice da su mnoge pravne osobe jedno vrijeme, zbog epidemioloških mjera, morale biti zatvorene. Na istom principu je donijeta i Odluka vezana za plaćanje poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina.

Na sličan način, ali u domeni načelnika, a ne općinskog vijeća, uređena je i naplata za javne površine – tržni prostor za vrijeme trajanja epidemioloških mjera. Navedene mjere su se sukladno odlukama i provele.

  1. PRIRODNA NEPOGODA – POTRES

Nakon Zagrebačkog i Petrinjskog potresa evidentirano je i prijavljena šteta na 149 stambena, gospodarska, sakralna i kulturna objekta.

Zelenu oznaku je dobilo 11 objekata ( U1 – 1 kom, U2-10), žutu oznaku dobilo je ukupno 15 objekata (PN1 – 11 kom i PN2 – 4 kom) i crvenu oznaku ukupno 11 objekata (N1 – 2 kom i N2 – 9 kom). Završno izvješće sa uputama za prijavu na Fond za obnovu upućeno je svim vlasnicima objekata.

Utvrđena sveukupna šteta na građevinama u oba potresa iznosi 22.671.183,84 kuna, a podaci su unijeti u aplikaciju „Registar šteta“ i prijavljeni Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda. U lipnju 2022.godine Ured za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije dostavio nam je obavijest o stanju predmeta podnijetih zahtjeva za konstrukcijsku obnovu i uklanjanje građevina. Općina Marija Bistrica uputila je obavijest vlasnicima stradalih objekata od potresa o potrebi dostave dokumentacije koja nedostaje i to ukupno 10 obavijesti.

Poduzeće Zagorje pro-kon napravilo je izvješće o stanju građevine nakon potresa za klizište na općinskoj nerazvrstanoj cesti u naselju Globočec-Rubenov breg (NC 1-012). Nakon istoga izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju navedenog klizišta te je pokrenuto ishođenje građevinske dozvole. Projekt sanacije klizišta je prijavljen na EU fond solidarnosti odnosno na natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje je posredničko tijelo. Vrijednost projektne dokumentacije, radova i nadzora iznosi ukupno 672.650,00 kuna s PDV-om, a očekivano sufinanciranje je u iznosu od 100 %.

III. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Nakon što je prošle godine izgrađena Crpna stanica ”Hum Bistrički” omogućeno je da se stanovništvo toga dijela naselja Hum Bistrički (Marija Magdalena) priključi na javnu vodoopskrbu. U tijeku su radovi spajanja postojećih potrošača s lokalnog vodovoda na javnu vodoopskrbu ”Zagorskog vodovoda.” Planira se tijekom godine dovršiti kompletne radove i spojiti sve potrošače sa lokalnog na Zagorski vodovod, što je za taj dio naselja, koji je imao problema s pomanjkanjem količine vode, napokon rješenje, jer će sad imati sigurnu i stabilnu distribuciju vode.

Nakon dobivene građevinske dozvole Zagorski vodovod je počeo projekt uređenje izvorišta Oštri Hum na Lazu. Radove izvodi tvrtka Gradnja Cesarec iz Zaboka, a nadzor vrši tvrtka ”JAM-ING”. Radovi se odnose na generalno uređenje izvorišta, sa uređenjem bušotine, upravljačkom zgradom i klorinatorskom stanicom. Kapacitet izvorišta je 3,5 litre po sekundi, a dubina bušotine oko 100 metara i kad za otprilike godinu završe kompletni radovi, kad se dobije uporabna dozvola, pa vodopravna dozvola, moći će se zadovoljiti opskrba vodom svih naselja u Lazu Bistričkom u Općini Marija Bistrica i naselja Sveti Matej u Općini Gornja Stubica. Ukupna vrijednost investicije je 1.220.000,00 kuna.

U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja.

Tijekom godine rekonstruirale su se kraće dionica vodovodne mreže zbog starosti, a održavanje vodoopskrbnog sustava je preko općinskog komunalnog poduzeća „Lijepa Bistrica“. Obzirom na izrazito lošu hidrometerološku godinu i da je u većini lokalnih vodovoda drastično smanjena izdašnost izvora, voda se razvozi autocisternom koju smo dobili na korištenje od Ministarstva gospodarstva, odnosno robnih rezervi.

Početkom rujna prošle godine krenula je dugo najavljivana izgradnja projekta Aglomeracije Zlatar, kojem je nositelj Zagorski vodovod. Glavni izvođač radova je CGP d.d. Novo Mesto, Riko d.o.o. Ljubljana i Niskogradnja Hren d.o.o. Donja Stubica. Na području Općine Marija Bistrica u planu je izgradnja 18,500 metara kolektora, 6 crpnih stanica i 1 preljev. Do kraja lipnja 2022. je izgrađeno oko 30% planirane mreže što prema terminskom planu znači da projekt kasni. S druge strane zbog povećanja materijala i goriva te traženja s te osnove korekciju cijena, izvođač radova nije pristupio sanaciji prekopanih prometnica i time ugrozio sigurnost prometa i imovine. Navedeni problem je stvorio veliko ogorčenje kod korisnika prometnica i mještana koji stanuju uz navedene prometnice.

U suradnji sa Hrvatskim vodama izvršena je regulacija potoka Ribnjak u dužini 190 metara te je u sklopu istog stabilizirana obala kamenom oblogom. Vrijednost radova iznosi oko 500.000 kuna. Također se nastavlja regulacija ostalih kanala, pritoka i potoka prema planu održavanja i izgradnje Hrvatskih voda na području općine Marija Bistrica.

Po pitanju izgradnje javne rasvjete u 2022. godini ugovorena je investicija u dijelovima naselja u kojima ne postoji javna rasvjeta, konkretno za Selnicu naselje Dupki u vrijednosti 35.000 kuna i Hum Bistrički naselje Marija Magdalena u vrijednosti 21.600 kuna.

Također je na javnom natječaju ugovoreno održavanje javne rasvjete na području općine Marija Bistrica i to s obrtom Elektroinstalacije Vedrina na razdoblje od dvije godine.

  1. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Hrvatske ceste su nakon raspisanog javnog natječaja za izgradnju prve faze nogostupa na D29 od dvorca Hellenbach prema Tugonici u dužini od 300 metara odabrale izvođača radova i to firmu Niskogranja Hren. Osim izgradnje nogostupa predviđena je i sanacija propusta na D29 kod „Micaka“.

Projekt brze ceste od čvora Zlatar Bistrica do čvora Marija Bistrica u dužini od 3,6 km. općina Marija Bistrica je još uvijek u fazi izrade parcelacijskog elaborata u svrhu djelomičnog ili potpunog izvlaštenja zemljišta i dinamika realizacije projekta nas nikako ne zadovoljava.

Hrvatske ceste su projektirale kružni tok na ulasku u Mariju Bistricu, na križanju Zagrebačke ulice i obilaznice (kod Šepeka). Parcelacijski elaborat je izrađen i planira se otkup zemljišta.

Hrvatske ceste također pripremaju natječaj za sanaciju klizišta na D307 kod Marije Magdalene.

Općina Marija Bistrica je za potrebe obilježavanja autobusnih stajališta i pješačkog prijelaza na D29 kod kapelice sv. Rok naručila izradu Prometnog elaborata kao i pripadajućeg Izvedbenog projekta. Također se nakon izrade potrebnih projekata od strane općine Marija Bistrica očekuje izgradnja autobusnih stanica i pješačkog prijelaza na D29 kod Klemara (Tugonica – Podgrađe).

Županijske ceste KZŽ su pokrenule izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na ŽC 2204 Poljanica, ispod kapele Vinski vrh u smjeru Marije Bistrice. Također su prijavile na Fond solidarnosti EU sanaciju klizišta na istoj ŽC, 2204 Poljanica, ispod kapele Vinski vrh u smjeru Konjščine.

U suradnji sa ŽUC-om dogovorena je realizacija izgradnje oborinske odvodnje uz ŽC 2202 i NC 1-063 Podgrađe čime bi se trebao napokon riješiti problem odvodnje u tom dijelu naselja Podgrađe koji redovno plavi za vrijeme velikih oborina. Vrijednost investicije iznosi oko 150.000 kuna.

Tijekom prvog kvartala 2022. raspisan je javni natječaj za sanaciju-modernizaciju općinskih nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini od 840 metara i to dionice:

– dionica NC – 1-098 Selnica – Steza dužina 365 m, širina 2,5 m

– dionica NC – 3-010 Globočec – Borović dužina 66 m, širina 2,0 m

– dionica NC – 1-158 Podgorje – Petrici dužina 100 m, širina 2,5 m

– dionica NC – 3-342 Podgorje – Lovrić – Luči breg, dužina 121 m, širina 2,5 m

– dionica NC – 1-191 Laz – Vrh, dužina 188m, širina 2,5 – 2,7 m.

Odabran je izvođač radova: Kolnik d.o.o., Marija Bistrica s najpovoljnijom ponudom od 596.610,00 kn ( s PDV-om), ugovoreni stručni nadzor iznosi 26.250,00 kn (s PDV-om) te je ukupna vrijednost projekta 622.860,00 kn (s PDV-om). Navedeni projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Nakon izrade je projektne dokumentacije za izgradnju oborinske kanalizacije i nogostupa uz ŽC 2221 Marija Bistrica – Globočec u dužini od 200 met. pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 435.612,50 kuna s PDV-om. Navedeni projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne Imovine te na natječaj Županijskih cesta KZŽ.

Nerazvrstane ceste na području Općine su održavane u dogovoru s MO i sanirala su se oštećenja asfaltiranih cesta, vršili iskopi i čišćenja odvodnih kanala, propusta i ugradnja kamenog agregata. Početkom svibnja je krenulo malčanje bankina za sve nerazvrstane ceste na području Općine .

Za potrebe sanacije klizišta na lokaciji Globočec – Tomoradi 2 izrađuje se projektna dokumentacija i pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole nakon čega se planira navedeni projekt prijaviti na natječaj Hrvatskih voda.

U prvom kvartalu 2022. godine na zimsku službu je utrošeno 103.604,13 kuna.

Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine.

I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3%.

  1. TURIZAM I TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Kako su početkom godine još bile na snazi epidemiološke mjere koje su ograničavale okupljanja, događanja početkom godine nisu se održala, dok se Bistrički fašinek i ove godine održao u virtualnom obliku, odnosno, na Facebook stranici TZO Marija Bistrica bila je organizirana nagradna igra za najbolje maske.

Nastavljeno je s nabavkom uskršnjih ukrasa za trg te je postavljen photopoint.

Kako su mjere stavljene van snage, Ljeto u Mariji Bistrici je održano bez ograničenja, te su održane već tradicionalna događanja: Dan mjesnih odbora, Susret klapa, Javno pokazna vatrogasna vježba, Ljetna glazbena večer KUD-a „Lovro Ježek“, te Biciklijada 4 kapelice.

Posebno treba istaknuti Zabavno – sportski vikend koji se održao zadnjeg vikenda u lipnju na nogometnom igralištu koji je privukao oko 6.000 posjetitelja u dva dana.

I ove godine je Zagrebačka banka bila sponzor Ljeta u Mariji Bistrici.

TZO Marija Bistrica se prijavila na sve natječaje za koje je imala uvjete za apliciranje i dobivena su sljedeća sredstva:

  • HTZ – 72.000,00 za Advent u Mariji Bistrici i 9.000,00 za Trail za dušu i tijele Mirko Fulir
  • TZ KZŽ – 8.000,00 za Ljeto u Mariji Bistrici
  • KZŽ – 7.500,00 za Advent u Mariji Bistrici.

U prvoj polovici 2022. broj posjetitelja Marije Bistrice iznosio je 256.000, čine se polagano vraćamo na brojke prije pandemije.

Broj dolazaka i noćenja turista u prvih šest mjeseci bio je 4.234 dolazaka te 6.707 noćenja, što je duplo više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

  1. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Dana 18. svibnja 2022. godine, nakon pregledanog Završnog zahtjeva za isplatu (predanog od strane Općine još 22. rujna 2021. godine) te odrađene terenske kontrole, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati preostalih sredstava za projekt Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica u iznosu od 1.415.648,68 kuna.

Time su može utvrditi uspješan završetak predmetnog projekta.

Kontrole su moguće i dalje, u razdoblju od 5 godina od dana konačne isplate.

Odlukom o isplati stvorili su se uvjeti za potraživanje prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU 50% iznosa Općinskog udjela u projektu. Predmetno potraživanje u korist Općine iznosi 1.480.664,55 kuna te očekujemo da će se isto isplatiti u narednom razdoblju.

Dana 10.06.2022. godine Općina je prijavila projekt Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja. U planu je dogradnja postojećeg novog vrtića s dodatnih tri paviljona. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 4,8 mil. kuna. Do danas još nisu objavljeni rezultati natječaja.

Vezano za projekt Izgradnje dječjeg igrališta kod novog vrtića, dana 15.04.2022. godine objavljena je Privremena rang lista za poziv „Ulaganje i opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, na kojoj je projekt Izgradnje dječjeg igrališta kod novog vrtića zauzeo 7. mjesto. Čeka se konačna Odluka o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potpisivanje Ugovora o financiranju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 240.000 kuna.

VII. PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji i proširenju groblja u Mariji Bistrici između Općine Marija Bistrica i MDK Građevinar d.o.o. potpisan je 10. lipnja 2020. godine na rok od 18 mjeseci od uvođenja u posao, na ukupni iznos od 7.655.103,60 kuna bez PDV-a. Dana 13.01.2022. godine potpisan je Dodatak I. predmetnom Ugovoru zbog produženja roka izvođenja za 1 mjesec, odnosno do 15.02.2022. godine. Primopredaja je odrađena dana 15.02.2022. godine, a okončani obračun dana 17.03.2022. godine s ukupnim radovima po okončanoj situaciji u iznosu od 7.548.519,37 kuna.

Dana 3. prosinca 2021. godine Agenciji za plaćanja poslan je 1. Zahtjev za isplatu koji je još uvijek u obradi.

Dana 27. svibnja 2022. održano je službeno otvorenje i blagoslov nove mrtvačnice i groblja te je od toga dana isto i u funkciji.

VIII. GOSPODARENJE OTPADOM, ZAŠTITA OKOLIŠA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE

U siječnju 2022. godine dovršena je podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Dana 29.04.2022. godine odrađena je provjera na licu mjesta projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica i to od strane Posredničkog tijela razine 2, odnosno Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon odrađene provjere Posredničko tijelo razine 2 poslalo je sljedeću Obavijest: Tijekom provjere na licu mjesta utvrdili smo da je reciklažno dvorište u funkciji. Uvidom u e-ONTO obrazac ‘Količina otpada po lokaciji, KB-u i načinu’ od 01.01. do 29.04.2022. vidljivo je da je u tom periodu sakupljeno 22,66 tona raznih kategorija otpada. Količina otpada koja se treba prikupiti u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole je 40 t. Korisnik je ispunio pokazatelj u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole što je utvrđeno u 1. izvještaju nakon provedbe projekta. Ukupno je prikupljeno 115.06 t.

Komunalno društvo je 23. i 24. lipnja 2022. godine postavilo mobilno reciklažno dvorište po naseljima, a u svrhu selektivnog prikupljanja otpada.

Općina je u zakonskim rokovima odradila donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge s definiranim iznosom cijene obvezne minimalne javne usluge i s ostalim zakonski uvjetovanim odredbama.

Dana 15.04.2022. godine, sukladno zakonom propisanoj proceduri i rokovima, izdao sam Zaključak tj. suglasnost na novi cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

  1. KREDITNA ZADUŽENJA

U ovom trenutku Općina Marija Bistrica ima sljedeća kreditna zaduženja:

– dugoročni kredit na 10 godina za projekt Izgradnja i opremanje DV Pušlek Marija Bistrica u iznosu 3.500.000,00 kn (Općinski udio u projektu); iskorišten je do kraja, otplata kredita je započela 31.05.2021. godine (kratkoročni kredit na 1 godinu za projekt Izgradnja i opremanje DV Pušlek Marija Bistrica, uzet zbog usklađivanja priljeva i odljeva sredstava, u potpunosti je vraćen po dobivanju potpore dana 01.06.2022. godine)

– 11. studenog 2020. godine potpisan je dugoročni kredit na 10 godina za projekt Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom u iznosu 7.000.000,00 kn, i to za svoj udio u projektu (4.000.000,00 kn) i zbog usklađivanja priljeva i odljeva sredstava (3.000.000,00 kn). Iznos za svoj udio u projektu otplaćivat će se kroz 10 godina iz proračuna Općine Marija Bistrica, a iznos za usklađivanje priljeva i odljeva sredstava otplaćivat će se odmah po dobivanju bespovratnih sredstava. Kredit je iskorišten u roku te je 31.08.2022. započela je otplata istoga.

– zbog brojnih investicija i projekata te nepredvidivog ritma priljeva i odljeva sredstava, Općini je odobren okvirni kredit po transakcijskom računu, tzv. „minus“ od 600.000,00 kuna, ali do sada nije bilo potrebe isti koristiti

– po dobivanju suglasnosti Vlade RH od 27.05.2022. godine, dana 07.06.2022. godine potpisan je Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 1.720.000,00 kuna za financiranje otkupa zemljišta u zoni javne i društvene namjene. Kredit još nije korišten.

  1. OSTALO

Mjesnim odborima su u proračunu za 2021. godini bila na raspolaganju sredstva u iznosu od 500 tis. kuna za održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija.

Nakon što se u proteklom razdoblju izradila Studija pred-izvodljivosti koja se odnosi na razvoj Poduzetničke zone Marija Bistrica 1 (bivša Tehnomehanika), zatim izvršila legalizacija dijela hala koji nisu imali legalni status te dobila Uporabna dozvola za cijeli kompleks, pokrenuta je izrada Natječajne dokumentacija za zakup poslovnog prostora u navedenoj poduzetničkoj zoni.

Pokrenuta je izrada V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1) te VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica. Kao preduvjet navedenih izmjena i dopuna je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ-a o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš koje je ishođeno.

Na natječaj Ministarstva kulture i medija Općina Marija Bistrica je prijavila projekt Digitalizacije Doma kulture Marija Bistrica za koji je početkom 2022. godine Ministarstvo odobrilo iznos od 300.000,00 kuna. U međuvremenu je odrađena javna nabava i ovih dana se očekuje potpis ugovora s dobavljačem opreme.

Dana 09.06.2022. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati 148.250,00 kn za projekt Rekonstrukcije Trga pape Ivana Pavla II u Mariji Bistrici. Projekt je bio prijavljen preko LAG-a Zeleni Bregi.

Intenzivirali smo rad Prometnog redarstva ugovaranjem RAO-city platforme za uvođenje, korištenje i održavanje informacijskog sustava uređaja za rad i praćenje prometnog redarstva. U sklopu navedenog vrše se opažaji na terenu, isti obrađuju, šalju obavijesti o počinjenom prekršaju, vrše knjiženja i povlače uplate u bazu podataka.

U sklopu projekta Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu koji ima za cilj izgradnju NGA širokopojasne mreže kojom će se osigurati pokrivanjem brzim i ultrabrzim internetom na teritoriju općine Marija Bistrica, izrađuje se „Plan razvoja širokopojasne infrastrukture pristupa internetu“ koji je preduvjet za javljanje na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj koji sufinancira izgradnju istoga.

Sukladno zakonskim odredbama javnom nabavom je odabran ovlašteni izvođač za provođenje preventivne sustavne deratizacije na području Općine Marija Bistrica koja se počela provoditi u travnju i svibnju 2022. godine.

Potpisani su ugovori o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu. Radom za zajednicu i sebe (javni radovi) kroz natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlena je 1 osoba. Troškove javnih radova u potpunosti financira HZZ.

Uredno se isplaćuju troškovi 31 učeničkih i 15 studentski stipendija za školovanje, kao i iznos subvencije za prijevoz učenika i studenata, sufinanciranje boravka u učeničkim i studentskim domovima, sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan naše općine, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedska služba, poliklinika Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama. S Općinom Zlatar Bistrica je i dalje na snazi Ugovor kojim se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavlja na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 20% troškova logopeda.

Program „Pomoć u kući starijim osobama“ preko Crvenog križa se i dalje uredno provodi. Program MIPOS II se također provodi i preko istoga se zapošljavaju ženske osobe preko pedeset godina na poslovima pomoći starijim domaćinstvima, a među zaposlenim osobama se nalaze i osobe s područja Općine Marija Bistrica. U sklopu Urbane aglomeracije Zagreb čiji smo član, provodi se projekt SUPERSTAR, a isti je namijenjen skrbi invalidnih osoba te starijih osoba društva.

U okviru socijalnih programa uredno se pomaže prema zahtjevima Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć.

Tijekom prve polovice 2022. godine vanproračunskim korisnicima Dječjem vrtiću, Općinskoj knjižnici i čitaonici i TZ Marija Bistrica uredno se isplaćuju planirana sredstva.

Tekuće donacije za Vatrogasnu zajednicu općine Marija Bistrica, Javnu vatrogasnu postrojbu, Radio Marija Bistricu i Crvenom križu se također uredno isplaćuju. Za kulturno umjetnička društva, športskoj zajednici te ostalim društvima i udrugama koje su se prijavile na natječaj koji je Općina raspisala sukladno Zakonu o financiranju udruga isplaćuju se planirana sredstva čime su pokrivene sve potrebe udruga i društava te je istima omogućen nesmetan rad. Općina također pomaže udrugama kod pripreme prijavne dokumentacije za razne natječaje i uredno iskazuje potporu u projektima i Pismima namjere.

Ovo je kratak pregled najvažnijih projekata i aktivnosti koje smo odradili u proteklom razdoblju. Svakako valja napomenuti da je većina kapitalnih projekata kao i dio manjih projekata realiziran preko EU fondova i nacionalnih natječaja, a vrijednost tih projekata premašuje godišnji proračun Općine Marija Bistrica. Pred nama su i dalje izazovi prouzročeni globalnim financijskim poremećajima i energetskom krizom na koje moramo spremno odgovoriti, a siguran sam da na isto možemo, kao i do sada.

Skip to content