23. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U četvrtak 19. prosinca održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Prihvaćena je druga izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2019. godinu, kao i pripadajući programi koji se donose pojedinačno. Prema ovoj izmjeni proračun iznosi 24.130.237,08 kn. Riječ je o završnom godišnjem poravnanju proračuna koji je na početku iznosio gotovo 50 milijuna kuna, jer su u njemu mjesto našli brojni projekti, za čije je financiranje bila planirana komponenta EU pomoći ili pomoči kroz druge proračune. Neki od njih su i realizirani ili je realizacija u tijeku, poput izgradnje novog vrtića i reciklažnog dvorišta, a neki će krenuti slijedeće godine, najveći je proširenje groblja i izgradnja nove mrtvačnice. Stoga je završni proračun završio na vrlo dobrih više od 24 milijuna kuna. Također prema ovoj izmjeni umanjeni su i porezi za 1.733.055,48 kn. Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički rekao je kako je ova izmjena zapravo usklađenje prema sada poznatim pokazateljima, a izrazio je zadovoljstvo realizacijom projekata i samom visinom ovogodišnjeg proračuna. Također prihvaćen je i proračun za 2020. godinu u iznosu od 48.479.108,50 kn. Najviše je predviđeno za Izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, preko 30 milijuna kuna. Tu najviše otpada na dovršetak izgradnje novog Dječjeg vrtića i Reciklažnog dvorišta, zatim na izgradnju nove mrtvačnice i proširenje groblja. No, tu su i sredstva predviđena za dovršetak uređenja Doma kulture, kao i za njegovu digitalizaciju. U proračunu su predviđena sredstva i za Izgradnju Kulturno-društvenog doma na Lazu, ukoliko će se pojaviti mogućnost aplikacije na neki natječaj, zatim za prvu fazu izgradnje pristupne ceste prema novih Vrtiću. Tu su naravno i sredstva predviđena za redovnu Izgradnju i asfaltiranja cesta, nogostupa, javne rasvjete, izgradnju objekata i uređaja vodoopskrbe i odvodnje, ali i Obnovu i rekonstrukciju zgrada bivše Tehnomehanike, energetsku obnovu Vatrogasnog doma DVD-a Marija Bistrica, rekonstrukciju Trga Pape Ivana Pavla II, koja ide preko LAG-a Zeleni bregi, nabava pozornice za Trg i nadzorne kamere, uređenje društvenog doma u Podgrađu, te izgradnja dječjih igrališta po naseljima, a u 2020. godini planirana su u Podgorju Bistričkom, Humu Bistričkom, Lazu Bistričkom i Globočecu. Vijeće je donijelo i odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Marija Bistrica kojom se određuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području općine Marija Bistrica. Promjena koja se najviše tiče korisnika jest ta da se sa viših razina uređuje naplata odvoza otpada i to na način da se fiksni iznos predviđa jednaki za sve fizičke osobe, bez obzira dali je riječ o jednočlanom ili višečlanom kućanstvu ili za vikend kuće. Grad Prelog je podnio čak ustavnu tužbu protiv takve odluke. Vijeće Općine Marija Bistrica je donijela odluku, ali sa odgodom od 6 mjeseci, kad je u pitanju primjena. Načelnik Milički je dodao i kako je stanje na tržištu takvo da cijene otkupa otpada rastu pa i to stvara teškoće u poslovanju. Jedina pozitivna vijest je najava da bi Fond za energetsku učinkovitost u 2020. godini trebao preuzeti troškove predaje korisnog otpada.

Skip to content