3. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 26. rujna održana je treća sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Donesena je II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica, koji je porastao za 0,7 %, sa 32.143.891,46 kn na 32.382.391,46 ili za 238.500,00 kn. Kako je pojasnio načelnik Općine Josip Milički riječ je o više-manje niveliranju određenih stavaka i preraspodjeli. Prihodi poslovanja odnose se na povećanje: prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 158.500,00 kn, poreza na kuće za odmor 30.000,00 kn, povećanja tekuće pomoći iz proračuna Krapinsko zagorske županije 40.000,00 kn i prihoda od imovine 10.000,00 kn, dakle ukupno 238.500,00 kn.

Shodno tome došlo je do određenih preraspodjela na rashodovnoj strani. Iz bilješki vezanih uz rebalans izdvajamo:

Program 1000 :Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvr.tijela –umanjenje za 72.000,00 kn

-povećanje naknade za rad načelniku i smanjenje troškova za lokalne izbore

-Program 1001 : Redovni rad jedinstvenog upravnog odjela – povećanje za 203.000,00 kn

-povećanje se odnosi na troškove energije, usluge tekućeg održavanja, bankarske usluge, umanjuju se troškovi za odvjetničke i revizorske usluge te nabavu opreme i namještaja i komunikacijske opreme.

-Program 1002: Zaštita od požara i civilna zaštita -povećanje za 110.000,00 kn

-povećanje Dobrovoljno vatrogasnim društvima Marija Bistrica, Laz i Tugonica-Podgrađe za sanaciju krovišta, garaže i stolarije.

-Program 1004: Upravljanje komunalnom infrastrukturom – povećanje za 50.000,00 kn

-korekcije su obavljene unutar programa i to na poziciji sitni inventar, intelektualne usluge i ugovor o najmu parkiranja

-Program 1005: Održavanje objekata i uređaja komunalne Infrastrukture – povećanje za 615.000,00 kn

-korekcija sredstava za nabavu displeja Šopćev prolaz –Nova cesta,

-smanjenje sredstava za nabavu materijala za tekuće održavanje cesta i javnih površina

-korekcija planiranih sredstava za zimsko održavanje cesta i poslove vezane uz sklapanje ugovore o djelu

-povećanje sredstava za održavanje vodoopskrbne mreže,

-povećanje sredstava za uređenje općinskih prostorija i

– uređenje tavanskih prostorija za općinsku arhivu

-Program 1006:Izgradnja objekata i uređaja komunalne Infrastrukture –smanjenje za 667.000,00 kn

Umanjenje odnosno povećanje određenih pozicija odrađene su unutar samog programa i to

-planiranje radova na vodovodu Oštri Hum-Luči brijeg

-nabava instrumenata i uređaja za vodoopskrbu

-izrada javne rasvjete na groblju-grobne staze, Kolodvorska ulica-odvojak Vlahovići i Podgorje

Bistričko-Belki-Sekovice

-korekcija planiranih sredstava za asfaltiranje i opločenje grobnih staza

-povećanje sredstava za uređenje doma kulture – intelektualne usluge

-izrada nogostupa prema Hotelu „Kaj“

-plinofikacija-D zona

-projektna dokumentacija za Visitor centar i biciklističku stazu Kašina-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica planirati će se u proračunu za narednu godinu

-planiranje radova za izgradnju parkirališta na Sajmištu

-korekcija sredstava u programu oko uređenja trga, nabave nadzorne kamere i pozornice

-planovi za uređenje Bašće kod Doma zdravlja i sanacija krovišta na Društvenom domu u Podgrađu planirat će se u proračunu za narednu godinu

Program 1007: Program za zaštitu okoliša – umanjenje za 30.000,00 kn

-korekcije su u programu – otvaranje reciklažnog dvorišta

-Program 1008: Razvoj poljoprivrede -nema promjena

-Program 1009: Program turističkih događanja -umanjenje za 52.500,00 kn

-povećana se sredstva za rad turističke zajednice a umanjena su sredstva za izvođenje građevinskih radova na Centru za posjetitelje , a radovi na opremanju multimedijom II faza će se planirati u arednoj godini.

-Program 1010: Program oglašavanja

-povećanje za 72.000,00 kn -plan uvođenja širokopojasng interneta

-Program 1012: Program u osnovnom školstvu -povećanje za 10.000,00 kn

-korekcija vezane uz naknade učenicima

II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2017-POSEBNI DIO

Na sjednici je donesena i Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća kao i Odluka o imenovanju članova tih radnih tijela. I u ovom mandatu kao savjetodavna tijela djelovat će sedam odbora koje će koordinirati Odbor za koordinaciju Radnih tijela. To su Odbor za financije i Proračun, Odbor za graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Odbor za malo i srednje poduzetništvo, Odbor za poljoprivredu, Odbor za socijalnu skrb, zdravstvo i obrazovanje, Odbor za mladež i Odbor za kulturu i turizam. Vijeće je prihvatilo i Analizu davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Marija Bistrica, a jednoglasno je donesena i odluka o ulasku u projekt „Newlight“. Taj je projekt predstavljen još na prethodnoj sjednici, a riječ je Master plana javne rasvjete kojeg je nositelj REGEA i kojim se planira preko EU sredstava javna rasvjeta na području općine modernizirati i učiniti energetski učinkovitijom čime bi se ostvarile određene uštede. U projekt je uključeno 57 gradova i općina na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Na području Općine Marija Bistrica zamijenit će se 85 % javne rasvjete sa novom energetski učinkovitom i ekološkom led rasvjetom, a ušteda za 25 godina iznosi 5,1 milijun kuna.

II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2017-POSEBNI DIO

Skip to content