4. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

Održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica, na kojoj su na dnevnom redu bili iTreća Izmjena Proračuna za 2021. godinu i Plan proračuna za 2022. godinu. U općem djelu Proračuna za ovu godinu, trećim rebalansom smanjili su se prihodi u iznosu 9.358.411,03 kuna i sada iznose 32.079.269,04 kn. Na prihodovnoj strani najveće umanjenje odnosi se na namjenske primitke od zaduživanja u iznosu od 2.114.500,00 kn i pomoći iz EU i državnog proračuna 4.287.498,37 kn, zatim Hrvatske vode u iznosu od 947.763,84 kn, prihodi za posebne namjene 792.392,72 kn, kapitalna pomoć državni proračun D ZONA 600.000,00 kn, kapitalna pomoć – novo groblje u iznosu od 421.617,36 kn, Fond za sufinanciranje Provedbe EU projekata 212.500,00 kn i kapitalne pomoći iz državnog proračuna 199.545,71 kn. Isti je iznos i smanjenja rashoda, s tim da se u programu Redovni rad jedinstvenog upravnog odjela dogodilo povećanje za 713.466,75 kn. Najveća smanjenja su kroz program održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 1.637.678,56 kn, te kroz program izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 8.596.060,73 kn. Izgradnja novog groblja i mrtvačnice iz izvora pomoći smanjuje se za 421.617,36 kn te se smanjuje iz izvora Pomoći EU za 2.512.498,37 kn jer se dovršenje projekta prebacuje na iduću godinu. Kapitalni projekt investicije D ZONA ove godine se neće provoditi te se miče iz Plana za iznos 2.795.000,00 kn, kao i kapitalni projekt energetske obnove Vatrogasnog doma Marija Bistrica u iznosu od 1.260.000,00 kn. U drugu godinu prebacuju se i Kapitalni projekt Uređenje staze do Svetišta – poučna staza Reber za iznos 550.000,00 kn, Muzej tradicijskih drvenih igračaka i licitara za iznos 250.000,00 kn, Spomen obilježje hrvatskim braniteljima za iznos 100.000,00 kn i Sportsko-rekreacijski centar za iznos od 250.000,00 kn. S druge pak strana izdvajamo da se povećava za 30.000,00 kn sufinanciranje vrtića izvan Općine Marija Bistrica, a za Dječji vrtić Pušlek povećanje je u iznosu 297.860,89 kn. Rebalans proračuna donesen je uz 5 suzdržanih glasova oporbe.

Proračun za 2022. godinu planiran u iznosu od 34.468.539,25

U Proračunu za 2022.godinu kao prioriteti navedeni su: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture te održavanje postojeće (ceste, javna rasvjeta, javne površine, uređenje vodoopskrbe, uređenje odvodnje, dogradnja dječjeg vrtića, izgradnja novog groblja i mrtvačnice, izgradnja nogostupa, izgradnja Kulturno-društvenog doma na Lazu, dogradnja Vatrogasnog doma, otkup zemljišta u D-zoni, digitalizacija Doma kulture i dr.); Zaštita okoliša; Potpora proračunskim korisnicima (Dječji vrtić „Pušlek“ i Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica); Javni red i sigurnost;Poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi; Potpora kulturno-umjetničkim i sportskim udrugama, vjerskim zajednicama i Promicanje i razvoj turizma te oglašavanje. Planirani prihodi Općine Marija Bistrica za 2022. godinu iznose 34.468.539,25 kuna, koliko su predviđeni i rashodi. Od planiranih prihoda izdvajamo Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 4.008.844,18 kn i to: Krapinsko-zagorska županija – 220.000,00 kn za sufinanciranje gradnje komunalne infrastrukture i tekuće pomoći; Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – 276.049,00 kn MUP za pješačke staze na ŽC 2221; kapitalne pomoći – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 350.000,00 kn za nogostup Globočec uz ŽC 2221; Kapitalne pomoći – Državni proračun – 508.638,18 kn za uređenje komunalne infrastrukture i 24.900,00 kn za igralište kod novog vrtića; 60.000,00 kn planirano je od Ministarstva branitelja za spomen obilježje hrvatskim braniteljima, a iz Držanog proračuna u planu je i 350.000,00 kn za novo groblje i mrtvačnicu i 295.000,00 kn za Društveni dom u Lazu. U planu je i 297.600,00 kn za modernizaciju cesta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 552.657,00 kn za digitalizaciju Doma kulture i to Ministarstva kulture i medija, 826.000,00 kn Hrvatskih voda za sanacije klizišta. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 7.149.736,33 kune i to: izgradnja novog groblja i mrtvačnice: 2.425.000,00 kn, otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića (ostatak sredstava za izgradnju): 1.243.766,33kn, izgradnju Društvenog doma na Lazu: 1.644.720,00 kn, izgradnja „Poučne staze-Reber“: 550.000,00 kn, dogradnja novog dječjeg vrtića: 1.062.150,00 kn i izgradnja igrališta kod novog vrtića: 224.100,00 kn. Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 2.514.010,00 kn, a od upravnih i administrativni pristojbi iznose 3.634.200,00 kn. Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga iznose 1.509.180,00 kn, a Ostali prihodi, kazne i upravne mjere iznose 20.000,00 kn. Prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 27.000,00 kn odnosi se na prihode ostvarene prodajom zemljišta i prihode od prodaje stanova. a primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 3.052.550,00 kn i to: rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici: 820.000,00 kn, kupnja zemljišta i izgradnja pristupne ceste D-ZONA: 1.720.000,00 kn, izgradnja i opremanje Društvenog doma na Lazu: 317.250,00 kn i dogradnja novog dječjeg vrtića: 195.300,00 kn. Proračun je prihvaćen sa jednim glasom protiv i četiri suzdržana. U raspravi je oporba tražila povećanje sredstava za mjesne odbore sa 500.000,00 na milijun kuna ukupno, ponovivši kako se zalaže za ravnomjerniji razvoj svih dijelova općine. Načelnik Josip Milički objasnio je da za to sada nema prostora, ali da se kroz rebalans može prihvatiti svaki dobra prijedlog, te je naglasio kako je baš u programu komunalne infrastrukture za 2022. godinu najmanje radova predviđeno u centru. Osim proračuna na dnevnom redu su se našle još neke odluke. Vijeće je tako donijelo i odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju kojom se odobrava dugoročno zaduženje uzimanjem dugoročnog kredita u iznosu od 1.720.000,00 kuna za realizaciju otkupa zemljišta u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste i izgradnje sportsko – rekreacijskog centra. Prihvaćena je i odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Marija Bistrica unutar tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo LAG-a „Zeleni bregi“, za projekt ”Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića”. Vijeće je i izmijenilo Odluku o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Općini Marija Bistrica, kojom su definirane određene olakšice za roditelje djece predškolske dobi, a donijelo je i Odluku o stavljanju van snage Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Marija Bistrica 2021. – 2027., a prihvaćeni su i Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu.

Skip to content