Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022

Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

Sukladno Odluci o raspisivanju Javnog poziva za financiranje sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, KLASA: 008-02 /22-01 /12, URBROJ:2140-22-1-22-1, objavljuje se

JAVNI POZIV

za financiranje programa elektroničkih medija u 2022. god.

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

Prema odredbama Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21), elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Programski sadržaji obuhvaćaju publikacije od interesa za Općinu Marija Bistrica, koje su podijeljene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Programski sadržaj ne uključuje elektroničku publikaciju (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele sredstava je izrada i objavljivanje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Marija Bistrica.

Javni poziv

Obrazac 3_Izjava .docx

Obrazac 2.docx

Obrazac 1.docx

Odluka

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Skip to content