Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica

Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica

Opis projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Marija Bistrica , prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Javnoga poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Građenje reciklažnih dvorišta”, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projekt uključuje nabavu građevinskih radova, opreme i nadzora nad izvođenjem radova, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno- obrazovnih aktivnosti. Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, kao i posebnih kategorija otpada i time osiguravanje njegove odgovarajuće oporabe ili zbrinjavanja.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Izgrađeno i opremljeno funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja otpada, pri čemu je glavna svrha uspostave reciklažnog dvorišta povećati odvajanje i prikupljanje:

  • problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada (običnog i onog koji sadrži opasne tvari)
  • glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima)
  • posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja sadrži ostatke opasnih tvari
  • Provedbom informativnih i edukativnih aktivnosti uz izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu projekta, očekuje se da građani neće više u istoj mjeri odlagati problematični otpad, glomazni otpad i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad niti da će isti nepropisno odbaciti u okoliš, već da će ih se potaknuti na odvajanje korisnih sastavnica komunalnog otpada u reciklažno dvorište. Pretpostavka je da će se boljim informiranjem stanovnika općine o mogućnostima odvojenog prikupljanja komunalnog otpada te mogućnostima predaje otpada bez naknade, podići svijest građana i njihova spremnost za sudjelovanje u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište otpada.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:  ukupna vrijednost projekta iznosi 4.510.697,88 HRK. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 4.005. 299,38 od čega EU sufinancira 85 % prihvatljivih troškova u iznosu od  3.404.504,47 HRK. Preostala sredstva od 15% osigurava  Marija Bistrica u iznosu od 600.794,91 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: od 10. siječnja 2019. do 25. rujna 2020.

Kontakt osobe za više informacija:

  • Branka Herceg, dipl. oec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
  • e-mail: branka.herceg@marija-bistrica.hr 
  • telefon: 049/ 469 119, www.marija-bistrica.h

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica

Skip to content