JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA PODUZETNIČKE ZONE MARIJA BISTRICA 1

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine», broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marija Bistrica («Službeni glasnik Općine Marija Bistrica», broj 2/19, 3/20) te Odluke o raspisivanju i provedbi natječaja za davanje u zakup dijela Poduzetničke zone Marija Bistrica 1 («Službeni glasnik Općine Marija Bistrica», broj 9/22), raspisuje se

J A V N I N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA PODUZETNIČKE ZONE MARIJA BISTRICA 1

Predmet javnog natječaja je zakup poslovnih prostora, i to:

– Poslovna zgrada neto građevinske površine 5139,42 m2, izgrađena na zkč.br. 601 k.o. Marija Bistrica, u naravi gospodarsko dvorište i poslovna zgrada, ukupne površine 5327 m2,

– Industrijska zgrada neto građevinske površine 3802,31 m2, izgrađena na zkč.br. 612 k.o. Marija Bistrica, u naravi industrijska zgrada ukupne površine 4183 m2,

sve upisano u zk. ul. 1239 k.o. Marija Bistrica Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižnog odjela Donja Stubica (u nastavku: Predmet zakupa).

Predmet zakupa je dio Poduzetničke zone Marija Bistrica 1 koja obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica: 598, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613/1, 623/1 – dio, 650/1, 650/3, 650/4 k.o. Marija Bistrica, a omeđena sa sjeverne strane potokom Bistrica k.č. 683, s istočne strane k.č. 594, 596 i 600/1, s južne strane zemljištem k.č. 613/2 i 621 te sa zapadne strane zemljištem oznake k.č. 623/2, 650/2 i 652 k.o. Marija Bistrica (u nastavku: Poduzetnička zona).

IZMJENA_Javni natječaj za davanje u zakup dijela Poduzetnicke zone Marija Bistrica 1

Javni natječaj za davanje u zakup dijela Poduzetničke zone Marija Bistrica 1.docx

PRILOG I_Izvod iz katastarskog plana

PRILOG II_Procjembeni elaborat

PRILOG III_Prijedlog ugovora.docx

PRILOG IV_Ponudbeni list.docx

PRILOG V_Izjava ponuditelja.docx

PRILOG VI_Izjava osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja.docx

PRILOG VII_Izjava fizičke ili pravne osobe – osnivača ponuditelja.docx

Odluka o poništenju natječaja

Skip to content