Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za prodaju lampiona

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službeni glasnik KZŽ br. 11/08, Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 6. prosinca 2017.g., Povjeresntvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za prodaju lampiona

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup javne površine putem prikupljanja pismenih ponuda za prodaju lampiona – 4 štanda na slijedećim lokacijama:

OBILAZNIICA – MAKADAMSKO PARKIRALIŠTE kč.br. 475 k.o. Marija Bistrica:

Red.br.

Lokacija

Djelatnost

Tip privr.objekta

Površina

Početna cijena

1.

Trg pape Ivana Pavla II, Zagrebačka ulica i makadamsko parkiralište na Obilaznici (nasuprot hotela Kaj) na zemljištu k.č. br. 316/2 i 475 k.o. Marija Bistrica

Prodaja lampiona

4 štanda

1 štand = 3 m2

9.500,00 (za 4 štanda)

DIO SREDSTAVA ZAKUPA OSTVARENOG PUTEM JAVNOG NATJEČAJA ĆE SE UPLATITI U HUMANITARNE SVRHE

2. Lokacija koja je predmet natječaja a nalazi se na Trgu pape Ivana Pavla II, Zagrebačka ulica i Obilaznica – makadamsko parkiralište (nasuprot hotela Kaj) na zemljištu k.č. br. 316/2 i 475 k.o. Marija Bistrica daje se u zakup dana 16. prosinca 2017. g. u vremenu od 16:00 do 20:00 sati isključivo u svrhu prodaje lampiona.

3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu, u iznosu od 1.000,00 kn na žiro račun ­

Općine Marije Bistrice broj IBAN: HR4423600001825600009, poziv na broj: 7706- OIB ( Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE ZA PRODAJU LAMPIONA

5. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

­presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

­presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe,

­dokaz da je registriran za prodaju proizvoda iz natječaja.

­ visinu ponuđene zakupnine,

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica,

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude i/ili odustajanja od manifestacije puštanja lampiona

6. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

Neće se uzeti u razmatranje ponude onih ponuditelja protiv kojih je Komunalno redarstvo Općine Marija Bistrica vodilo upravni postupak (donijelo rješenje ili zaključak).

7. Ponude trebaju biti dostavljene osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 11. prosinca 2017.g. do 13,00 sati.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA PRODAJU LAMPIONA ” ­ “NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II., 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

8. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II., 34 ­ općinska vijećnica dana 11. prosinca 2017. godine, s početkom u 13.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja općinskom načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja postoji mogućnost prigovora koji se podnosi u roku od 8 dana od dostave Odluke. Nakon ponovnog razmatranja općinski načelnik donosi konačnu Odluku o davanju u zakup lokacije.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a općinski načelnik može izabrati drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke načelnika Općine Marija Bistrica. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

14. Dodatne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II. 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

Klasa: 372-03/17-01/49

Urbroj: 2113/02-04/1-17-23

U Mariji Bistrici, 6. prosinca 2017.g.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostavlja se:

  1. Radio Marija Bistrica
  2. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica
Skip to content