Javni natječaj za zakup javnih površina i korištenje kućica

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 4. studenoga 2022. godine KLASA:372-03/21-01/32, URBROJ: 2140-22-01-22-1, Povjeresntvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup javnih površina i korištenje kućica

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup javnih površina i korištenje kućica za prodaju na sijedećim lokacijama:

TRG PAPE IVANA PAVLA II – kč.br. 316/2 k.o. Marija Bistrica:

Red.br.

Lokacija

Djelatnost

Vrijeme korištenja

Površina

Početna cijena

1.

Trg pape Ivana Pavla II – ugostiteljska kućica -prodajno mjesto br. 1

Jednostavna ugostiteljska ponuda

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

6,0 m2

2.500,00 kn (331,80 EUR)

2.

Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 2

Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda, i sl.

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

4,0 m2

500,00 kn (66,36 EUR)

3.

Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 3

Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda, i sl.

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

4,0 m2

500,00 kn (66,36 EUR)

4.

Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 4

Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda, i sl.

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

4,0 m2

500,00 kn (66,36 EUR)

5.

Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 5

Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda, i sl.

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

4,0 m2

500,00 kn (66,36 EUR)

6.

Trg pape Ivana Pavla II – kućica -prodajno mjesto br. 6

Prodaja suvenira, vlastitih poljoprivrednih proizvoda, i sl.

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

4,0 m2

500,00 kn (66,36 EUR)

7.

Trg pape Ivana Pavla II – ugostiteljska kućica -prodajno mjesto br. 7

Jednostavna ugostiteljska ponuda

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

6,0 m2

2.500,00 kn (331,80 EUR)

8.

Trg pape Ivana Pavla II – ugostiteljska kućica -prodajno mjesto br. 8

Jednostavna ugostiteljska ponuda – lepinje i hot dog

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

4,0 m2

1.500,00 kn (199,08 EUR)

9.

Trg pape Ivana Pavla II – javna površina – prodajno mjesto br. 9

Prodaja kokica, helij balona, sladoleda

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

2 m2

700,00 kn (92,91 EUR)

10.

Trg pape Ivana Pavla II – javna površina – prodajno mjesto br. 10

Prodaja kokica, helij balona, sladoleda

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

2 m2

700,00 kn (92,91 EUR)

11.

Trg pape Ivana Pavla II – javna površina – prodajno mjesto br. 11

Prodaja kokica, helij balona, sladoleda

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

2 m2

700,00 kn (92,91 EUR)

12.

Trg pape Ivana Pavla II – ugostiteljska kućica -prodajno mjesto br. 12

Jednostavna ugostiteljska ponuda

od 26. studenoga do 31. prosinca 2022. godine

6,0 m2

2.500,00 kn (331,80 EUR)

ZAGREBAČKA ULICA“OBALA“ – kč.br. 340 k.o. Marija Bistrica:

Red.br.

Lokacija

Djelatnost

Vrijeme korištenja

Površina

Početna cijena

13.

Zagrebačka ulica– ugostiteljska kućica -prodajno mjesto br. 13

Jednostavna ugostiteljska ponuda

od 3. prosinca 2022.g. do 15. siječnja 2023. godine, svakim danom osim ponedjeljkom

6,0 m2

2.500,00 kn (331,80 EUR)

Fiksni tečaj konverzije za 1 EUR = 7,53450 kuna.

2. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati na lokacijama iz točke 1. ovog natječaja.

3. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu, u iznosu od 300,00 kn (39,82 EUR)na žiro račun ­

Općine Marija Bistrica IBAN: HR4423600001825600009, poziv na broj: 7706- OIB ( Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE-ADVENT 2022.

4. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

­presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili presliku rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

­ obrazac ponude s visinom ponuđene zakupnine,

­ dokaz o izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica,

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude.

5. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

6. Ponude trebaju biti dostavljene u Općinu Marija Bistrica osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 15. studenoga 2022.g. do 12:00 sati.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I KORIŠTENJE KUĆICA ­ NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II., 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

7. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34 ­ općinska vijećnica, dana 15. studenoga 2022. godine, s početkom u 12.00 sati. Javnom otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

8. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude su najviša ponuđena cijena za određenu lokaciju i urednost ispunjavanja obveza prema Općini Marija Bistrica. U postupku pregleda i ocjene ponuda uzet će se u obzir samo ponude sljedećih ponuditelja: tradicijski stari zanati s proizvodima karakterističnim za ovo podneblje, obiteljska poljoprivredna gospodarstva s proizvodima karakterističnim za ovo podneblje i ugostitelj s ponudom jela i pića vezanih za običaje adventa.

9. Nakon otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda na natječaj Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavlja prijedlog Odluke o odabiru najpovoljijih ponuda načelniku Općine Marija BIstrica.

Konačnu Odluku o odabiru najpovoljinih ponuda donosi načelnik Općine Marija Bistrica.

Ponuditelji će se izvjestiti o izvršenom odabiru u roku od 8 dana nakon donošenja konačne Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda.

10. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelji sklapaju ugovor o zakupu lokacije.

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a općinski načelnik može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

11. Ponuditelji čija će ponuda biti prihvaćena kao najpovoljnija, dužni su prilikom sklapanja Ugovora o zakupu javne površine kao sredstvo osiguranja ispunjenja ugovornih obveza uplatiti polog u iznosu od 500,00 kuna po prodajnom mjestu, a isti će se vratiti nakon isteka ugovora o zakupu.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda. Ponuditelju čija ponuda bude odabrana, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir ponuda po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja.

14. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostavlja se:

  1. Web stranica Općine Marija Bistrica;
  2. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica;
  3. Radio Marija Bistrica;

O B R A Z A C P O N U D E

PONUDITELJ:

NAZIV: __________________________

ADRESA: __________________________

_________________________

OIB: _________________________

Sukladno objavljenom Javnom natječaju za zakup javnih površina i korištenja kućica u svrhu održavanja manifestacije „Advent u Mariji Bistrici 2021“ te dočeg „Nove godine u podne“ objavljen na web stranici Općine Marija Bistrica dana 29.10.2021. godine , dostavljam Vam ponudu za zakup javne površine:

Redni broj ponude: _________, lokacija: _______________________________________

_______________, djelatnost: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Opširniji opis vrsta proizvoda i usluge: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Za naprijed navedeni zakup javne površine/ korištenja kućice nudim cijenu u iznosu

od ___________________ kuna, ( slovima: _________________________________________ )

Broj tekućeg računa ili žiro-računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat

jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude:IBAN: _____________________________________,

otvoren u _____________________________________________________________________.

U _______________________ , ___________ 2022.g.

PODNOSITELJ PONUDE

_______________________

Obrazac

Izmjena natječaja

Obrazac

Izmjena natječaja

Obrazac

Izmjena natječaja

Skip to content