JAVNI POZIV NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA NC 1-206 “BARTOLOVIĆI” O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

KLASA: 930-01/17-01/2

URBROJ: 2113/02-01-17-1

Marija Bistrica, 30. listopada 2017. god.

Na temelju odredbi članka 123. do 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 81. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim eleboratima (NN 86/07, 25/09 i 148/09) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 5/13, 4/15 i 4/16) Općina Marija Bistrica objavljuje

JAVNI POZIV

NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE

SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

NC 1-206 “BARTOLOVIĆI”

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

Općina Marija Bistrica započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta naziva NC 1-206 “Bartolovići” približne dužine 67.1 m. Predmet evidentiranja u naravi odgovara cesti u naselju Laz Bistrički koja kreće od državne ceste D29 uz južnu stranu dvorišta sa kućnim brojem 192 do kućnog broja 191/A, a nalazi se na katastarskim česticama br. 2362/3, 2362/5, 2363, 2364/1 i 2364/2 u k.o. Laz Bistrički.

Obilježavanje lomnih točaka granica nerazvrstane ceste biti će obavljeno uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Marka Mlinarića (Geo 850) iz trgovačkog društva „MOJA MEĐA“ d.o.o. sa sjedištem u Donjoj Stubici, Obrtnička ulica 1,

dana 06. studenog 2017. godine (ponedjeljak) od 8.30 sati.

U svrhu evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste naziva NC 1-206 “Bartolovići” u katastru i zemljišnoj knjizi, trgovačko društvo MOJA MEĐA d.o.o. izvršit će izmjeru predmetnog zemljišta i izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Svi nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 20. studenog 2017. godine (ponedjeljak) od 13.30 do 14.30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica u Mariji Bistrici, Trg pape Ivana Pavla II 34.

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl. oec.

Skip to content