Natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje ugostiteljskih objekata – zabavno športski vikend

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica  br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 9. svibnja 2024. godine (KLASA: 372-03/24-01/15, URBROJ: 2140-22-01-24-1), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

NATJEČAJ br. 2/2023

Za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje ugostiteljskih objekata – šankova za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i za zakup javne površine za prodaju kokica, šećerne vune i sladoleda na sljedećim lokacijama:

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup javne površine putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i za zakup javne površine za prodaju kokica, šećerne vune i sladoleda na sljedećim lokacijama:

Red.br.LokacijaDjelatnostTip privr.objektaPovršinaPočetna cijena
1.a) Zagrebačka ulica, kućni broj 13A (ispred športskog doma)Ugostiteljska djelatnost – točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića1 šank6m280 eura
2.b) Zagrebačka ulica, kućni broj 13A (ispred športskog doma)Ugostiteljska djelatnost – točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića1 šank6m280 eura
3.c) Zagrebačka ulica, kućni broj 13A (ispred športskog doma)Prodaja kokica i šećerne vune1 prostor4m230,00 eura
4.d) Zagrebačka ulica, kućni broj 13A (ispred športskog doma)Prodaja sladoleda1 prostor4m230,00 eura
      

2. Lokacije koje su predmet natječaja daju se u zakup na dan 15. lipnja 2024. godine u vremenu od 10:00 do 00:00 sati i 16. lipnja 2024. godine u vremenu od 13:00 do 23:00 sati za vrijeme održavanja programa zabavno športski vikend.

3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati na lokaciji iz natječaja.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za lokaciju za koju dostave ponudu, u iznosu od 20,00 eura, uplatom na žiro račun Općine Marija Bistrica IBAN: HR4423600001825600009, svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE (a ili b) sa pozivom na broj 5738-OIB (ponuditelja) i model HR 68.

5. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati popunjeni, potpisani i ovjereni ponudbeni list te:

­ dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu;

  •   presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;

­ presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, ili    rješenje o upisu u registar udruge;

–  visinu ponuđene zakupnine;

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica;

–  broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude i/ili odustajanja od organizacije naprijed spomenutog programa.

6. Na natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Prednost prilikom davanja u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za prodaju hrane i pića ostvaruju prvenstveno pravne i fizičke osobe čije se sjedište nalazi na području Općine Marija Bistrica.

8. Ponude trebaju biti dostavljene i zaprimljene u Općini Marija Bistrica najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 22. svibnja 2024. godine do 10,00 sati.

Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE, ZAGREBAČKA ULICA 13A „LOKACIJA“ ­ “NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati. Nakon roka za dostavu ponuda, niti jedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti ju zamijeniti novom.

9. Pristigle ponude se  otvaraju javno.

Ponude se otvaraju u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34 (općinska vijećnica), dana 22. svibnja 2024. godine, s početkom u 10.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

10. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude su najviša ponuđena cijena za naprijed navedenu lokaciju te urednost ispunjavanja obveza prema Općini Marija Bistrica.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

11. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Po provedenom postupku natječaja Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi načelnik Općine Marija Bistrica, a ista se dostavlja svim ponuditeljima.

12. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije po pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 2 dana od dana dostave poziva za sklapanje ugovora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko dostavi pismenu izjavu, odnosno usmenu izjavu na zapisnik u Općini Marija Bistrica da odustaje od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine prije potpisivanja ugovora smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

13. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja načelnika Općine Marije Bistrice. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava ukupni iznos zakupnine.

14. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da izvršiti odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja i za isto ne snosi odgovornost.

15. Dodatne informacije u svezi s natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, ili na broj tel. 049/469-119.

KLASA: 372-03/24-01/15

URBROJ: 2140-22-04/1-24-2

U Mariji Bistrici, 13. svibnja 2024. god.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostavlja se:

  1. Radio Marija Bistrica
  2. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica
  3. Web stranica Općine Marija Bistrica
  4. Ostala dostupna glasila

Obrazac ponude

Skip to content