NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

KLASA: 372-03/19-01/45

URBROJ: 2113/02-01-19-6

Marija Bistrica, 04. prosinca 2019. god.

Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/19) i Odluke načelnika KLASA: 372-03/19-01/45, URBROJ: 2113/02-01-19-5 od 03. prosinca 2019. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

I.

U zakup na određeno vrijeme daje se:

– poslovni prostor u Mariji Bistrica na adresi Zagrebačka ulica 26 i to prizemlje zgrade, površine 587,58 m2 unutarnjeg zatvorenog prostora i 210 m2 vanjskog prostora (tzv. terasa) za obavljanje prvenstveno ugostiteljskih djelatnosti.

II.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.

III.

Početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor iz točke I. iznosi 17.531,65 kn, pri čemu početna mjesečna zakupnina za unutarnji prostor iznosi 13.876,52 kn, a početna mjesečna zakupnina za vanjski prostor iznosi 3.655,13 kn.

Iznos Ugovorene mjesečne zakupnine uvećava se za iznos obračunatog poreza na dodanu vrijednost po stopi od 25% temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18).

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu.

Zakupodavac određuje period od najviše 60 dana od potpisa ugovora o zakupu do pokretanja poslovnih aktivnosti kao period u kojem neće naplaćivati najam od zakupnika u slučaju da se na natječaj javi novi zakupnik koji će trebati urediti prostor nakon izlaska dosadašnjeg zakupnika iz poslovnog prostora. Istekom najviše 60 dana od potpisa ugovora zakupodavac će početi obračunavati zakupninu u punom iznosu.


IV.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Osobe koje sukladno odredbama članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora, dužne su uz ponudu priložiti:

-potvrdu izdanu od nadležnog ureda (Ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo branitelja) kojom se dokazuje utvrđeni status iz članka 132. navedneog zakona

– uvjerenje izdano od Hrvatskog mirovinskog osiguranja, ne starije od 15 dana, kojim se dokazuje da ponuditelj je/nije korisnik mirovine.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a pravodobe i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

Iznimno, u slučaju da na natječaj pristigne samo jedna ponuda koja ne sadrži isprave i dokaze, a ponuditelj je uplatio jamčevinu, Općina Marija Bistrica će pisanim putem pozvati ponuditelja da u roku od 3 dana od primitka poziva, dopuni ponudu. U slučaju da u tom roku ponuditelj ne dostavi sve potrebne isprave i dokaze, ponuda će se smatrati nepotpunom.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu ili Općini Marija Bistrica te trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Marija Bistrica, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja za što je dužna dostaviti akt kojim je odobrana odgoda plaćanja i dokaz o pridržavanju utvrđenih rokova plaćanja.

Neće se razmatrati ponude ponuditelja:

– za koje je iz priloženih dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da im je račun u blokadi duže od 30 dana u posljednjih šest mjeseci

– s kojim je Općina Marija Bistrica u sporu po bilo kojoj osnovi

– pravne osobe u kojoj je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba fizička osoba koja je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik općinskog poslovnog prostora, a nije uredno podmirivala sve ugovorne obveze

– fizičke osobe koja je bila/je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik općinskog prostora, a nije uredno podmirivala sve ugovorne obveze

– fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje djelatnosti koja se traži u ovom Natječju za zakup poslovnog prostora.

Ukoliko u tijeku trajanja Ugovora o zakupu dođe do promjene osobe koja zastupa zakupnika na način da osoba koja zastupa zakupnika postane osoba kao pod alinejom 3. i 4. prethodnog stavka Ugovor o zakupu će se raskinuti bez odgode.

V.

Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u visini 10% iznosa početne mjesečne zakupnine.

Jamčevina se uplaćuje u Proračun Općine Marija Bistrica na IBAN HR4423600001825600009 s pozivom na broj model: 68, poziv na broj: 7242 – OIB uplatitelja.

Jamčevine koje su položili ponuditelji, a čije ponude nisu prihvaćene vratiti će se ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od donošenja Odluke o odabiru, dok se položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najveći iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Odabrani ponuditelj je dužan je prilikom potpisivanja Ugovora o zakupu zakupodavcu predati instrument financijskog osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice u iznosu od 12 mjesečnih zakupnina uvećanih za PDV ili na prvi viši iznos na koji se bjanko zadužnica ispunjava kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.


VI.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica, s naznakom “Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati”, preporučenom pošiljkom ili osobno, zaključno do 13. prosinca 2019. godine do 13:00 sati. Ponude moraju biti dostavljene do navednog roka bez obzira na način dostave.

Ponuditelji su dužni na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta.

Otvaranje ponuda obavit će se javno dana 13. prosinca 2019. godine u 13:15 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnica (obveze ovjere kod javnog bilježnika se odnosi samo za punomoćnike ponuditelja kao fizičkih osoba).

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

VII.

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, adresu odnosno sjedište i OIB

– preslika osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba

– presliku osobne iskaznice i obrtnice kao je ponuditelj obrtnik

– presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra – ne starije od 30 dana

– potvrdu o uplaćenoj jamčevini i broj računa i naziv banke na koji ponuditelju može biti vraćena jamčevina

– oznaku poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda

– kratki opis djelatnosti koju ponuditelj misli obavljati u poslovnom prostoru

– ponuđeni iznos zakupnine ukupno za poslovni prostor uz iskazani ponuđeni iznos za unutarnji i vanjski prostor

– BON 2 ili SOL 2 za pravne osobe – ne starije od 30 dana

– potvrdu Porezne uprave o stanju duga s osnove javnih davanja

– potvrdu Općine Marija Bistrica o nepostojanju duga ponuditelja prema Općini Marija Bistrica po bilo kojoj osnovi.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

VIII.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (nastavno: Odluka o odabiru) donosi načelnik Općine Marija Bistrica.

Načelnik zadržava pravo poništenja natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

Odluka o odabiru biti će dostavljena u pisanom obliku svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja.

Na Odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka Odluke koji podnosi Načelniku.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu u roku od 8 dana od poziva na sklapanje ugovora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu i ne preuzme prostor u određenom roku smatra se da je odustao od ugovora, a Općina zadržava uplaćenu jamčevinu.

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solminizira) kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

U slučaju neispunjenja navedenih obveza, smatrati će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

IX.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

X.

Uvid u predmetni prostor moguć je za vrijeme trajanja javnog natječaja, svakim radnim danom do 14:00 sati uz prethodnu najavu i dogovor s ovlaštenom osobom Općine Marija Bistrica. Kontakt za prethodne najave: email: opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr ili tel.: 049/469-119.

Sve ostale informacije o Natječaju i poslovnih prostora koji se daju u zakup mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica ili na tel. 049/469-119.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content