Natječaj za dodjelu stipendije

Klasa: 604-01/22-01/1

URBROJ: 2140-22-01-22-1

Marija Bistrica, 07. studeni 2022. god.

Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima s područja Općine Marija Bistrica, (Bistrički glasnik broj 06/16), načelnik Općine Marija Bistrica dana 07. studenog 2022. raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendije za školovanje učenicima srednjih škola

i redovitim studentima za šk./ak. godinu 2022./2023.

 1. Natječaj se raspisuje za 10 učeničkih stipendija za školovanje u iznosu od 300,00 kn mjesečno i 10

studentskih stipendija za školovanje u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

 1. Pravo na pomoć mogu ostvariti učenici srednjih škola i redoviti studenti na fakultetima i višim školama čiji

roditelji, posvojitelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Marija Bistrica.

Pravo na pomoć može ostvariti jedno dijete iz obitelji.

 1. Zahtjev za odobravanje učeničkih/studentskih pomoći podnosi se na propisanom obrascu koji izdaje

Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica.

IV. Zahtjevu je potrebno priložiti:

 1. Presliku domovnice učenika/studenta
 2. Presliku osobne iskaznice roditelja, posvojitelja ili skrbnika učenika/studenta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Marija Bistrica
 1. Potvrda škole, odnosno fakulteta o upisu na redovno školovanje (potvrda mora sadržavati naziv škole/fakulteta, smjer, godinu/razred)
 1. Opći uspjeh iz svih predmeta iz prethodne godine školovanja utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz svih predmeta/ispita podijeli s ukupnim broje predmeta/ispita. Tako dobiven prosjek izražava se određenim brojem bodova.
 2. Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja.
 3. Sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima dokazuje se potvrdom organizacije koja je nositelj stručnog ili znanstvenog projekta te potvrdom da je projekt odobren od strane ovlaštenog tijela.
 4. Objavljeni radovi, javni nastupi te priznate inovacije dokazuju se originalom ili preslikom objavljenog rada, stručnim prikazom ili recenzijom, odnosno potvrdama ili diplomama o javnom nastupu.
 5. Osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi.
 6. Pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje se potvrdom o upisu.

10. Socijalni status kandidata dokazuje se:

– potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove

zajedničkog kućanstva,

– potvrdom srednje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta

prebivališta,

– potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,

– izjavom o broju članova kućanstva u obitelji,

– preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja i izjavom roditelja da ne živi u

izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata

uzdržava samohrani roditelj,

– odlukom nadležnog suda/Centra za socijalnu skrb o uzdržavanju djeteta

– preslikom izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez roditelja,

– potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog

rata,

– potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata.

– potvrdom o teškim oštećenjima i posebnim potrebama djeteta.

NAPOMENA: Dječji dodatak, kao i privremene socijalne pomoći bilo kojeg člana porodičnog domaćinstva tražitelja pomoći ne ulazi u osnovicu prihoda domaćinstva za utvrđivanje prava na pomoć.

 1. Izjavu podnositelja zahtjeva pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne prima drugu pomoć, stipendiju ili učenički, odnosno studentski kredit.
 1. Zahtjevi za koje se utvrdi da se temelje na netočnim ili neistinitim podacima ili dokumentaciji biti će

isključeni iz postupka.

 1. Komisija za provođenje natječaja za dodjelu učeničkih/studentskih pomoći u postupku bodovanja uzet će u

obzir samo zahtjeve kojima koje su priloženi SVI traženi dokumenti. Komisija na temelju rezultata

natječaja sastavlja rang listu prema ukupno ostvarenom broju bodova sukladno čl. 6. Pravilnika. Rang lista

će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica i na internet stranici Općine Marija Bistrica u roku od

15 dana od dana zaključenja natječaja.

 1. S podnositeljem zahtjeva kojem se odobri potpora učeniku/studentu sklapa se ugovor u roku od 15 dana

od dana objave rang liste prema ukupno ostvarenom broju bodova.

 1. Zahtjevi za dodjelu učeničkih i studentskih potpora uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostavljaju se na

Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, Trga pape Ivana Pavla II 34, u ZAPEČAČENOJ KUVERTI s

s naznakom „Za natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija“, osobno ili preporučenom poštom,

do 22. studenog 2022. godine. do 12:00 sati.

Zahtjev – učenici

Zahtjev – studenti

Natječaj

Pravilnik o dodjeli stipendija

Rang lista studentske stipendije

Rang lista odobrenih učeničkih stipendija

Zahtjev – učenici

Zahtjev – studenti

Natječaj

Pravilnik o dodjeli stipendija

Rang lista studentske stipendije

Rang lista odobrenih učeničkih stipendija

Zahtjev – učenici

Zahtjev – studenti

Natječaj

Pravilnik o dodjeli stipendija

Rang lista studentske stipendije

Rang lista odobrenih učeničkih stipendija

Skip to content