Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica temeljem Zakona o knjižnicama (Narodne Novine 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09) i Pravilnika o radu Općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrica, raspisuje

N A T J E Č A J

– za radno mjesto – knjižničara – na neoodređeno (puno) radno vrijeme

– 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– viša stručna sprema (VŠS) društvenog smjera,

– položen stručni ispit za knjižničara,

– poznavanje rada na računalu,

– 1 godina radnog iskustva,

Može i:

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

– životopis,

– presliku domovnice,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku ovjerene diplome),

– presliku radne knjižice,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci).

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica, Zagrebačka bb, 49 246 Marija Bistrica s naznakom: ”Za natječaj”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica zadržava pravo poništenja natječaja.

U Mariji Bistrici, 20.01.2012. godine.

Općinska knjižnica i čitaonica

Marija Bistrica


Skip to content