Udruga “Vjetrenjača” objavila je podatke o javnim nabavama na području Republike Hrvatske iz elektroničkog oglasnika javne nabave, te je došlo do pogrešnog podatka o sklopljenom ugovoru sa Čeha elektro, vl. Renato Čehulić, Zlatar Bistrica. Nadalje, mnogi mediji su prenosili iste podatke između kojih je Jutarnji list objavio šokantne podatke o milijunskim vrijednostima sklopljenog ugovora.

Obzirom da je time nanesena šteta izvođaču radova Čeha elektro, vl. Renato Čehulić kao i Općini Marija Bistrica, zatražen je hitni ispravak netočnih podataka.

Općina Marija Bistrica provela je postupak javne nabave male vrijednosti u 2009. godini u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07). U sustavu elektroničkog oglasnika javne nabave postupak je evidentiran kao postupak male vrijednosti što je i vidljivo iz Standardnog obrasca za objavu – Poziva za nadmetanje jer se radi o procijenjenoj vrijednosti od 460.000,00 kuna, najpovoljnija ponuda je prihvaćena na iznos od 314.480,00 kuna, te je došlo do POGREŠKE KOD UPISA U OBRASCU OBAVIJESTI O SKLOPLJENIM UGOVORIMA U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE, na način da je upisana nula previše te je program isto prepoznao kao milijunski iznos od 314.480.000 kuna.

Naime, najpovoljnijim ponuditeljem ČEHA elektro, vl. Renato Čehulić, Zlatar Bistrica, sklopljen je Ugovor o nabavi elektromontažnog materijala i radova na iznos od 314.480,00 kuna (slovima:tristočetrnaesttisućačetristoosamdesetkuna) KLASA:361-01/09-01/2, URBROJ:2113/02-01-09-31, od 19. lipnja 2009. godine.

Općina Marija Bistrica provela je postupak nabave male vrijednosti prema Zakonu u javnoj nabavi (Narodne novine 110/07) u 2009. godini za nabavu elektromontažnog materijala i elektromontažnih radova za modernizaciju instalacija javne rasvjete na području Općine Marija Bistrica. Procijenjena vrijednost nabave bila je 460.000,00 kuna (slovima:četristošezdesettisućakuna). Proveden je postupak javne nabave, zatim javno otvaranje ponuda uz nazočnost četiri ovlaštena predstavnika ponuditelja, te je bilo zaprimljeno ukupno 5 ponuda.

Pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno je da je ponuda od ČEHA ELEKTRO, vl. Renato Čehulić, Zlatar Bistrica najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja u iznosu od 314.480,00 kuna.

Vezano uz objavljeni milijunski iznos javne nabave, interesantno je kako osoba koja je pustila u javnost takvu informaciju nije razmislila da li je moguće da bi jedna jedinica lokalne samouprave, dakle Općina Marija Bistrica provodila postupak nabave elektromontažnog materijala i radova u navedenom milijunskom iznosu, dakle iz kojih sredstava bi si mogla priuštiti takvo financiranje?

Uvid u predmet Postupka javne nabave može se vidjeti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Skip to content