O D L U K A O ZBRINJAVANJU I CIJENI ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA

O D L U K A

O ZBRINJAVANJU I CIJENI ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA

  1. Stambeni objekt kojem je dodijeljen jedan kućni broj s jednim vlasnikom te istom pripada samo jedno brojilo, a kod kojeg je popisom komunalne naknade razdvojeno domaćinstvo, Izjavom o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) korisnika odobrava se zaduživanje jednog obveznika plaćanja odvoza smeća. U istom takvom stambenom objektu, a kojem pripada više brojila, broj obveznika plaćanja odvoza smeća odredit će se sukladno broju brojila.
  2. U stambenim objektima u kojima korisnik stanuje i obavlja poslovnu djelatnost (foto i video studio, knjigovodstvo i drugi „tihi obrt“), na zahtjev korisnika i uz prilaganje dokazne dokumentacije, kao obveznik plaćanja odvoza smeća zadužit će se samo poslovni subjekt. U slučaju da u stambenom objektu korisnik stanuje, a dio svog stambenog objekta daje u najam/zakup poslovnom subjektu u kojem korisnik nema poslovni udio, kao obveznici plaćanja odvoza smeća zadužit će se i korisnik koji stanuje i poslovni subjekt koji je u najmu/zakupu.
  3. Poslovni subjekti koji na području Općine imaju dva ili više poslovnih prostora u neposrednoj blizini do maksimalno 100 m1 udaljenosti, sukladno podnijetoj Izjavi zadužit će se za jedan poslovni prostor.
  4. Poslovni subjekti koji nisu popunili i dostavili Izjavu, sukladno odredbama navedenima u Izjavi, zadužit se s posudom volumena 1100 litara (pretpostavka davatelja usluge).
  5. Vlasnici/korisnici nekretnina koji su dostavili Izjavu te zaokružili da nekretninu trajno NE koriste, a nisu dostavili odgovarajuće dokaze o potrošnji struje, pismeno će se obavijestiti o potrebi dostave predmetne dokazne dokumentacije u roku od 8 dana od dana primitka pismena. U slučaju ne dostavljanja dokaza o potrošnji struje, vlasnici/korisnici nekretnina će se zadužiti kao obveznici plaćanja odvoza smeća. Vlasnici/korisnici koji su uz Izjavu priložili račun za struju, oslobodit će se od obveze plaćanja usluge odvoza smeća samo u slučaju da im račun za struju ne prelazi 30,00 kuna mjesečno (paušal).
  6. Za objekte koji se nalaze u istom dvorištu te su u vlasništvu jednog vlasnika, a imaju zajednički priključak električne struje i vode, vlasnik će dostaviti potpisanu Izjavu kojom će izjaviti da se drugi objekat ne koristi.
  7. Domaćinstvo sa sobama za iznajmljivanje, a za koje nije registrirana poslovna djelatnost, zadužit će se kao domaćinstvo s 3 i više člana.
  8. Kod objekta u kojem se obavlja više poslovnih djelatnosti (više poslovnih subjekata), a na objektu postoji samo jedno brojilo, korisnici se mogu izjavom obvezati da se kao obveznik plaćanja odvoza smeća zaduži jedan poslovni subjekt s time da volumen kante ne može biti manji od 120 litara po poslovnom subjektu.

Direktor

Zlatko Topolovec

Skip to content