Održana 33. sjednica Općinskog vijeća

U četvrtak 29. rujna održana je 33. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica, na kojoj je prihvaćen Prijedlog Odluke o I izmjeni plana Proračuna za 2016. godinu. Prema ovoj izmjeni Proračun je smanjen za 675.400,00 kn, i sada iznosi 27.337.250,00 kn, a prije svega to je posljedica micanja iz proračuna 745.400,00 kn koje su bile predviđene za Kapitalni projekt Uređenje doma kulture-informatizacija. U samom obrazloženju izmjene napominje se kako je Proračun Općine Marija Bistrica za 2016. godinu donesen je na 28.sjednici Općinskog vijeća održanoj 16.prosinca 2015.godine. Prilikom izrade proračuna radilo se prema Uputama Ministarstva financija te se uzimalo u obzir ekonomsko i gospodarsko stanje na području naše općine i čitave države. U općem djelu Proračuna prikazano je smanjenje prihoda i primitaka poslovanja na prihodovnoj strani za 675.400,00 kuna, te razmjerno tom i smanjenje rashoda i izdataka na rashodovnoj strani.

Evo i nekih od promjena po programima iz proračuna:

PRIHODI POSLOVANJA odnose se na povećanje slijedećih prihoda:

-porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 20.000,00 kn

-prihodi od zateznih kamata po ovrhama 5.000,00 kn

-prihodi od sufinanciranja građana za „Vodospremu Cerine-Gornjoselska“ 35.000,00 kn

-prihodi od naplaćenih kazni –prometno redarstvo 10.000,00 kn

-ukida se kapitalna pomoć Ministarstva kulture 745.400,00 kn

Navedene korekcije prihoda bile su potrebne iz razloga što su prihodi ostvareni u momentu izrade I izmjene više od plana ili su novonastale pozicije koje nisu bile planirane.

Kapitalna dotacija koja se očekuje iz fondova EU za izgradnju Dječjeg vrtića u iznosu 6.000.000,00 kuna prenosi se na proračunskog korisnika Dječji vrtić Pušlek budući da će isti biti nositelj investicije, te se mora planirati i prikazati u njihovom proračunu. Isto se odnosi i na izdatak gradnje na rashodovnoj strani.

RASHODI POSLOVANJA

U posebnom djelu Proračuna umanjeni su rashodi odnosno preraspoređeni u istom iznosu od 675.400,00 kn i to u slijedećim programima:

-Program 1000 :Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvr.tijela – povećanje 10.000,00 kn

-uvođenje nove pozicije – trošak reprezentacije a odnosi se na održavanje XI.Međunarodnog znanstvenog simpozija – Pasionska baština kajkavskih krajeva održana 17. do 19.lipnja u Marija Bistrici

-Program 1001 : Redovni rad jedinstvenog upravnog odjela – povećanje za 94.450,00 kn

-povećanje se odnosi na povećanje izdataka za stručno usavršavanje zaposlenika,povećanje troškova energenata i usluga tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, povećanje financijskih rashoda, korekcija troškova održavanja manifestacija u Marija Bistrici, te korekcija troškova nabave uredske opreme i namještaja.

-Program 1002: Zaštita od požara i civilna zaštita -povećanje za 16.200,00

-povećanje se odnosi na troškove izrade „Procjene ugroženosti stanovništva u općini Marija Bistrica“ , te korekcija na poziciji civilna zaštita R0041C i R0041

-Program 1004: Upravljanje komunalnom infrastrukturom – nema financijske promjene

-korekcije su obavljene unutar programa i to na poziciji održavanje računalnih baza, nespomenutih rashoda poslovanja, ukinuta je pozicija nabava parkirnih aparata te povećanje pozicije za nabavu komunalne opreme

-Program 1005: Održavanje objekata i uređaja komunalne Infrastrukture – povećanje za 242.000,00 kn

-korekcija sredstava za nabavu materijala i usluga za održavanje cesta i drugih javnih površina,

-povećanje sredstava za uređenje bajera u Tugonici te uređenje krovišta na zgradi NK Mladost,

-korekcija planiranih sredstava za komunalne usluge (popisivanje grobnih mjesta na groblju u Marija Bistrici i Lazu)

-korekcija rashoda za materijal i usluge održavanja javne rasvjete, te izdatak za kićenje mjesta uoči blagdana.

-umanjuje se pozicija održavanje komunalne infrastrukture u mjesnim odborima za 50.000,00 kuna te se otvara nova pozicija –izgradnja dječjih igrališta u Podgrađu i Humu Bistričkom za isti iznos.

-umanjuje se pozicija za izradu projektne dokumentacije za uređenje potoka Ribnjak,a

povećava se izdatak za uređenje općinskih kancelarija i promjene stolarije na zgradi općine

-Program 1006:Izgradnja objekata i uređaja komunalne Infrastrukture – smanjenje za -6.943.050,00 kn

-korekcija planiranih sredstava odnosi se na smanjenje pozicije za izgradnju cesta,povećavaju se pozicije za izradu projekata za vodoopskrbu i izgradnju cesta

-smanjuju se sredstva za kupnju zemljišta

-povećavaju se sredstva za vodoopskrbu i to bajpas Nova Cesta – Stubička i rezervoar Cerine –etno kuća

-smanjena su sredstva za izgradnju javne rasvjete –Šetnica uz obilaznicu

-izgradnja Dječjeg vrtića u iznosu 6.000.000,00 prenosi se na poziciju Proračunskog korisnika Dječji vrtić „Pušlek“ kao nositelja projekta

-umanjuje se pozicija za sanaciju krovišta na Domu kulture, te se uvodi pozicija za sanaciju balkona na Domu kulture.

-umanjuje se pozicija izrada projekata za izgradnju nogostupa i izgradnja ceste Selnica te rekonstrukcija mosta u Podgrađu

-ukinuta je pozicija za uređenje Doma kulture odnosno uvođenje informatizacije u Dom kulture budući da neće biti primljena dotacija Ministarstva kulture

-povećane su pozicija za izradu prostornog plana i UPU, te su planirana sredstva za uređenje fontane na Trgu,nabava klizališta za vrijeme Adventa,te nabava dekoracije, prodajnih kućica i jaslica za Trg

Program 1007: Program za zaštitu okoliša – umanjenje za 84.000,00 kn

-u programu se povećavaju sredstva za nabavu kanti za smeće za građane ,povećanje izdataka za deratizaciju i dezinsekciju a umanjuju se sredstva za uređenje reciklažnog dvorišta

-Program 1012: Program u osnovnom školstvu -umanjenje za 5.000,00 kn

-umanjenje se odnosi korekciju osiguranih sredstava za plaću asistenta u nastavi

-Program 1014: Promicanje kulture -povećanje za 14.000,00 kn

-povećanje se odnosi na povećanje donacija pojedinim udrugama i to: KUD „Laz“, Klapa „Bistrica“

-Program 1015: Tekuće uređenje sakralnih objekata -smanjenje za 40.000,00 kn

-smanjuju se sredstva namjenjena za izradu projektne dokumentacije za uređenje ulaza u Svetište

-Program 1016: Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti-povećanje za 10.000,00 kn

-povećanje sredstava odnosi se na povećanje dotacije nogometnom klubu NK Mladost

-Program 1018: Humanitarna skrb kroz udruge građana -povećanje za 10.000,00 kn

-povećanje sredstava se odnosi na donaciju Udruzi „Hrvatska žena“ za 3.000,00 kn, Udruzi umirovljenika za 7.000,00 kn

Povećava se program Proračunskog korisnika Dječji vrtić „Pušlek“ za 6.000.000,00 kuna a odnosi se na izgradnju dječjeg vrtića .Za isti iznos smo umanjili program 1006-izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Zagorski vodovod priprema dva projekta koja se odnose na rješavanje pitanja vodoopskrbe na području Marije Bistrice, pa je na ovoj sjednici Vijeće donijelo odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Marija Bistrica, i to za Opskrba vodom niske zone naselja Marija Bistrica – vodospremnik Cerine, kao i za opskrbu vodom naselja Hum Bistrički, Donja i Gornja Selnica.

Vijeće je jednoglasno donijelo i novi Pravilnik o stipendijama.

Skip to content