Oglas za prijam u službu spremača/spremačice u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

KLASA: 112-03/20-01/2

URBROJ: 2113/02-04/1-20-3

Marija Bistrica, 13. veljače 2020. god.

Na temelju članka 19. stavak 1. u vezi s odredbom članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu spremača/spremačice u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

 • (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika na posao; zamjena duže vrijeme odsutnog namještenika

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 • osnovna škola

 • stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove

 • stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima namještenik radi

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,

 • hrvatsko državljanstvo,

 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu po ovom oglasu prima se na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika na posao; zamjena duže vrijeme odsutnog namještenika sukladno odredbi članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola.

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

 • životopis

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

 • dokaz o stručnoj spremi

 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na službenoj web-stranici Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i na oglasnoj ploči.

Na službenoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (putem pisanog testiranja i intervjua) najmanje pet dana prije održavanja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Donja Stubica, na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica, s obaveznom naznakom: „Za oglas za prijam u službu spremača/spremačice“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prostorije Općine Marija Bistrica na navedenoj adresi.

Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) postupak provedbe oglasa do donošenja rješenja o prijmu u službu nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09).

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl.oec.

Lista kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta

Skip to content