Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta

Marija Bistrica

 1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.
 2. Ponovna javna rasprava započinje 08. veljače 2016. godine, a završava 16. veljače 2016. godine (osam dana).
 3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08:00 sati do 14:00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na internet stranici www.marija-bistrica.hr.
 4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održati će javno izlaganje prijedloga Plana u Općinskoj vijećnici, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, dana 15. veljače 2016. godine s početkom u 18:00 sati.
 5. Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, do zaključno 16. veljače 2016. godine.
 6. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi propisan je člankom 100. i člankom 104. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
 • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
 • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
 • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

 1. Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Općine Marija Bistrica, Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II, 34. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU zone groblja i javnog parkirališta, Marija Bistrica

UPU tekst

UPU nacrti A 1.dio

UPU nacrti A 2.dio

UPU nacrti A 3.dio

UPU nacrti B

Dodatak presjeci

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU zone groblja

Skip to content