Projekt: Zeleni bregi KK.06.3.1.07.0019

Projekt: Zeleni bregi KK.06.3.1.07.0019

Korisnik projekta: Grada Zlatara, Općina Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica.

Opis projekta: Projektom će se educirati i informirati 100% stanovnika (17.206, DZS, 2011) s područja Grada Zlatara i Općina Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica o održivom gospodarenju otpadom, o sprečavanju nastanka otpada odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 14. lipnja 2018. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT 1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) te Grada Zlatara kao korisnika sredstava.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Izgradnja svijesti građana sa područja Grada Zlatara i Općina Mače, Marije Bistrice i Zlatar Bistrice o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište. Provedbom projekta 100% stanovništva bit će informirano i educirano o održivom gospodarenju s otpadom, provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, koje će Grad Zlatar nakon provedbe objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane JLS-a u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada. Kontinuirano će se radit s djecom predškolske i školske dobi, te mladima, koji će kroz sudjelovanje u različitim aktivnostima usvojiti pravilne navike o postupanju s otpadom. Usvojenim navikama utjecat će na druge članove obitelji i izdvojit će se pozitivnim primjerom i aktivnostima koje doprinose zajednici. Educirat će se poslovna javnost s područja obuhvata projekta o sprječavanju nastanku otpada i pravilnom odvajanju otpada na način da će zaprimiti kvalitetne informacije o mogućnostima sprječavanje nastanka otpada i odvajanju otpada, čijom primjenom će pokazati pozitivan doprinos društvu i zaštiti okoliša.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 645.817,36 HRK, a prijavom na natječaj  osigurano je sufinanciranje projekta u iznosu od 500.000,00 HRK ili 77,42% ukupno prihvatljivih troškova.

Razdoblje provedbe projekta: 03. svibnja 2018. – 03. siječnja 2020.

Kontakt osobe za više informacija:

  • Branka Herceg, dipl. oec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
  • e-mail: branka.herceg@marija-bistrica.hr 
  • telefon: 049/ 469 119, www.marija-bistrica.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica

Skip to content