Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 19. prosinca održana je posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Kako je to i uobičajeno na dnevnom redu zadnjeg godišnjeg okupljanja vijećnika bile su teme vezane uz proračune, Tako je prihvaćena je 3. izmjena Proračuna Općine Marija Bistrica za 2017. godinu, koji je umanjen na prihodovnoj strani za 19.208.468,82 kuna, te je razmjerno tome donio i smanjenje rashoda i izdataka na rashodovnoj strani. Prema zadnjoj izmjeni proračun iznosi 18.523.922,64 kn. Umanjenje je prije svega posljedica izbacivanja iz proračuna sredstava koja su bila predviđena za velike kapitalne projekte, prije svega za izgradnju vrtića i mrtvačnice uz proširenje groblja. Oba su ta projekta prijavljena na mjeru 7.4, ali kako do sada još nema rezultata, prebacuju se u slijedeću godinu. Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički ipak je izrazio zadovoljstvo iznosom proračuna prema 3. izmjeni, naglasivši, kako je bilo podosta projekata, koji su realizirani uz pomoći izvan proračuna, nešto manje sa županijske razine, a više kroz nacionalne i EU natječaje. ”Radi se o ozbiljnim srednjim infrastrukturnim projektima, o ulaganju u infrastrukturu i objekte javnog i društvenog sadržaja. Kada se sve skupa zbrojimo iznos sufinanciranja je skoro 2,5 mil. kuna, a kada se pridoda i izvorno financiranje Općine vrijednost radova završava na skoro 6 mil. kuna, što je za naš skroman proračun i više nego dovoljno.” – smatra načelnik.

Proračun za 2018. veći od 44 mil. kn

Proračun Općina Marija Bistrica za 2018. godinu ukupno iznosi 44 milijuna i 464 tisuće kuna. Vijećnici SDP-a bili su suzdržani kod izglasavanja rebalansa, a glasali su protiv proračuna za 2018. godinu. Prije glasovanja predložili su osiguravanje sredstava za nabavku udžbenika za svu djecu, predloživši i smanjenje po određenim stavkama. Načelnik je odgovorio kako Općina sufinancira udžbenika za socijalno ugrožene i na godišnjoj razini za to je osigurano 70 tisuća kuna i to već nekoliko godina. ”Što se tiče ulaganja u naše školarce iz proračuna je vidljivo da se radi o iznosu od 700 tisuća kuna. Tu su razne stipendije, sufinanciranja učeničkih i studentskih domova, prijevoza, raznih projekata i natječaja, pomoć darovitoj djeci, dodjela godišnjih nagrada.” spomenuo je načelnik dodavši da u omjeru proračuna i uloženog Općina Marija Bistrica sigurno prednjači. ”Stava smo da treba malo sustavnije uči u taj projekt sufinanciranja nabavke knjiga za sve osnovnoškolce. Ipak se moraju uzeti u obzir i jasni kriteriji, jer nije isto sufinancirati nabavku knjiga nekome tko ima prihode 25 ili 30 tisuća kuna i nekome tko ima 2-3 tisuće kuna. Malo su nam nejasni ti kriteriji. Mi smo spremni o tome razgovarati, ali moramo vidjet jasne kriterije, uključiti i školu i razraditi jedan pravedan model.” – zaključio je Milički.

Planirani prihodi Općine Marija Bistrica za 2018. godinu iznose 44.464.000,00 kuna, koliko su predviđeni i rashodi. U ukupne prihode Općine uključeni su vlastiti prihodi i pomoći proračunskih korisnika što je zakonska obveza i to za Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica = 7.593.850,00 kn i za Općinsku knjižnicu i čitaonicu Marija Bistrica = 87.000,00 kn.

Porezni prihodi u proračunu Općine Marija Bistrica su:

– prihodi od poreza na dohodak koji su planirani u iznosu od 10.331.400,00 kn,

– prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 525.000,00 kn,

– prihodi od poreza na potrošnju i poreza na tvrtku u iznosu od 250.000,00 kn te

– ostali prihodi od poreza 5.000,00 kn.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 8.178.500 kn i to:

-Proračun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje gradnje komunalne infrastrukture i tekuće pomoći u iznosu 350.000,00 kuna,

-Tekuće pomoći za didaktička pomagala za dječji vrtić 30.000,00 kn i povrat sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 190.000,00 kn,

-Kapitalne donacije od Ministarstva kulture – 735.000,00 kn- informatizacija

i 1.600.000,00 –uređenje Doma kulture

-Ministarstvo turizma – 100.000,00 kn ,

-Fonda za zaštitu okoliša -460.000,00 kn,

-Fond za zaštitu okoliša i EU fondovi – 2.050.000,00-reciklažno dvorište

-Hrvatskih voda – 230.000,00 kn

-Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondovi EU – 750.000,00

-Ministarstvo poljoprivrede – 300.000,00

-Ministarstvo graditeljstva – 750.000,00.

-Ministarstvo unutarnjih poslova -633.500,00

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu 8.510.000,00 kuna i to:

-4.000.000,00 kuna za izgradnju novog groblja i mrtvačnice,

– 110.000,00 kuna za izgradnju ceste Selnica,

– 750.000,00 dogradnja Vatrogasnog doma u Marija Bistrici

-3.000.000,00 izgradnja pristupne ceste D ZONA

– 350.000,00 kapitalne pomoći-Vizitor centar

– 300.000,00 izgradnja biciklističke staze

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 3.131.000,00 kn, a čine ih prihodi od kamata 20.000,00 , prihodi od koncesija 28.000,00, prihodi od zakupa nekretnina 563.000,00 kn, ekološka renta 800.00,00, naknada za tržni prostor 750.000,00, prihodi od naplate parkirnih karti 750.000,00 i naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 220.000,00 kn.

Planirani prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose 1.792.250,00 kn a čine ih:

-boravišna pristojba 50.000,00 kn,

-prihodi od prodaje biljega 30.000,00 kn,

-troškovi ovrhe 20.000,00 kn,

-doprinosi za šume 20.000,00 kn,

-komunalni doprinos 459.000,00kn,

-komunalna naknada 892.000,00kn te

-ostale pristojbe, popravak putova i priključci 321.250,00 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga iznose 1.520.000,00 kn, a odnosi se na:

-naplatu utroška vode 960.000,00 kn i

-grobna pristojba 560.000,00 kn.

Ostali prihodi, kazne i upravne mjere iznose 20.000,00 kn

-odnosi se na naplatu kazni koje izriče prometno redarstvo

Prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 20.000,00 kn odnosi se na prihode ostvarene prodajom zemljišta i prihode od prodaje stanova.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznosi 2.500.000,00

Za izgradnju mrtvačnice i novog groblja u planu je kreditno zaduživanje u iznosu od 2.500.000,00 kuna.

Pored proračuna Vijeće je prihvatilo i četvrte izmjene i dopune Prostornog plana Općine Marija Bistrica, Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2017. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu.

Skip to content