Natječaj za dodjelu pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i redovitim studentima za šk./ak. godinu 2014./2015.

N A T J E Č A J

za dodjelu pomoći za školovanje učenicima srednjih škola

i redovitim studentima za šk./ak. godinu 2014./2015.

I.Natječaj se raspisuje za 12 učeničkih pomoći za školovanje u iznosu od 300,00 kn mjesečno i i 5 studentskih pomoći za školovanje u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

II.Pravo na pomoć mogu ostvariti učenici srednjih škola i redoviti studenti na fakultetima i višim školama čiji roditelji, posvojitelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Marija Bistrica.

III. Zahtjev za odobravanje učeničkih/studentskih pomoći podnosi se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica.

IV. Zahtjevu je potrebno priložiti:

  1. Presliku domovnice učenika/studenta
  1. Presliku osobne iskaznice roditelja, posvojitelja ili skrbnika učenika/studenta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Marija Bistrica
  1. Potvrda škole, odnosno fakulteta o upisu na redovno školovanje (potvrda mora sadržavati naziv škole/fakulteta, smjer, godinu/razred)
  1. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda odnosno prijepis ocjena prethodne akademske godine
  1. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva ( obrazac Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica)
  1. Službene potvrde o prihodima članova obiteljskog kućanstva:

a) Potvrdu o prosječnom mjesečnom prihodu od plaće u prethodna tri mjeseca prije početka mjeseca u kojem se raspisuje natječaj s jasno izraženim novčanim iznosnom prosjeka plaće ili potvrdu o visini ostvarene mirovine visina koja se utvrđuje zadnjom obavijesti o mirovinskim i invalidskim primanjima (potvrde za srpanj, kolovoz i rujan)

b) Potvrdu o visini dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti ili dohotka od imovine i imovinskih prava odnosno ostalih dohodaka za svakog člana zajedničkog kućanstva (izdane od strane nadležne Porezne uprave);

c) u slučaju nezaposlenosti – presliku evidencijskog lista nezaposlenih osoba prijavljenih na Zavod za zapošljavanje ili potvrdu zavoda o statusu nezaposlenosti, u slučaju da osoba nije prijavljena na zavodu-presliku radne knjižice

NAPOMENA: Dječji dodatak, kao i privremene socijalne pomoći bilo kojeg člana porodičnog domaćinstva tražitelja pomoći ne ulazi u osnovicu prihoda domaćinstva za utvrđivanje prava na pomoć.

  1. Ostala dokumentacija kojom podnositelj zahtjeva može dokazati teže socijalne prilike prema kriterijima iz članka 13. Pravilnika (djeca roditelja poginulih u Domovinskom ratu ili djeca invalida Domovinskog rata, samohrani roditelji, djeca s teškoćama u razvoju, potvrde škole ili fakulteta za ostale članovi zajedničkog domaćinstva na redovnom školovanju).
  1. Izjavu podnositelja zahtjeva pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne prima drugu pomoć, stipendiju ili učenički, odnosno studentski kredit.

V. Zahtjevi za koje se utvrdi da se temelje na netočnim ili neistinitim podacima ili dokumentaciji biti će isključeni iz postupka.

VI. Komisija za provođenje natječaja za dodjelu učeničkih/studentskih pomoći u postupku bodovanja uzet će u obzir samo zahtjeve kojima koje su priloženi SVI traženi dokumenti i sva ostala dokumentacija kojom se mogu dokazati teže socijalne prilike. Komisija na temelju rezultata natječaja sastavlja rang listu prema ukupno ostvarenom broju bodova sukladno čl. 6. Pravilnika. Rang lista će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica i na internet stranici Općine Marija Bistrica u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

VII. S podnositeljem zahtjeva kojem se odobri učenička/studentska pomoć sklapa se ugovor u roku od 15 dana od dana objave rang liste prema ukupnom broju ostavrenih bodova.

VIII. Zahtjeve za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći uz ostalu traženu dokumentaciju treba dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, Trga pape Ivana Pavla II 34, u ZATVORENOJ OMOTNICI s naznakom “Za natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći”, osobno ili poštom preporučeno, zaključno do 12. studenog 2014. god. do 12.00 sati.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Zahtjev za dodjelu pomoći za školovanje redovitim studentima za nastavnu godinu 2014./2015.

Zahtjev za dodjelu pomoći za školovanje učenicima za školsku godinu 2014./2015.

Zahtjev za dodjelu pomoći za školovanje učenicima za školsku godinu 2014./2015.

Skip to content