Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 10. svibnja 2021. godine, KLASA:372-03/21-01/8 URBROJ:2113/02-01-21-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

NATJEČAJ br. 1/2021

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova

1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup lokacija putem prikupljanja pisanih ponuda za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:

Red.br.

Lokacija

Djelatnost

Tip privr.objekta

Površina

Početna cijena

1.

Zagrebačka ul. desno, lok.br.4

Prodaja balona

Javna površina

3,0 m2

5.125,90 kn

2.

Zagrebačka ul. lijevo štand br.2

Prodaja suvenira

Štand

3,0 m2

15.300,00 kn

3.

Zagrebačka ul. lijevo štand br.11

Prodaja suvenira

Štand

3,0 m2

10.327,50 kn

4.

Zagrebačka ul. lijevo štand br.13

Prodaja suvenira

Štand

3,0 m2

10.327,50 kn

5.

Zagrebačka ul. lijevo štand br.20

Prodaja suvenira

Štand

3,0 m2

8.797,50 kn

2. Lokacije se daju u zakup za period od 11.4.2021. do 31.10.2021. godine.

3. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.

4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za svaku lokaciju za koju dostave ponudu, u iznosu od 1.000,00 kuna, uplatom na žiro račun Općine Marija Bistrica IBAN: HR4423600001825600009, svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE, REDNI BROJ (navesti broj lokacije, npr. Zagrebačka ulica desno štand br. 10) sa pozivom na broj 5738-OIB (ponuditelja) i model HR 68.

5. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu;

­­presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, ili rješenje o upisu u registar udruge;

­potvrdu da je član udruženja likovnih umjetnika, ako je primjenjivo;

­potvrdu (rješenje) da je u upisniku poljoprivrednih gospodarstava, izdano od nadležne službe za gospodarstvo, ako je primjenjivo;

­dokaz da je registriran za proizvodnju ukrasnih predmeta i suvenira, ako je primjenjivo;

­broj lokacije i visinu ponuđene zakupnine;

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica,

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude

6. Na natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

7. Ponude trebaju biti dostavljene i zaprimljene u Općini Marija Bistrica najkasnije do roka za otvaranje ponuda, a to je 18. svibnja 2021. godine do 10,00 sati.

Za svaku lokaciju potrebno je predati zasebnu ponudu.

Ponuditelji su dužni ovjerit ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP LOKACIJE ZA PRIVREMENU NAPRAVU, REDNI BROJ : “(upisati redni broj lokacije)” ­ “NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude s neoznačenom lokacijom neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti ju zamijeniti novom.

8. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u Općinskoj vijećnici Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, dana 18. svibnja 2021. godine, s početkom u 10.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

9. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

10. Povjerenstvo nakon obrade pristiglih ponuda dostavlja Načelniku prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Po provedenom postupku natječaja Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi načelnik Općine Marija Bistrica, a ista se dostavlja svim ponuditeljima.

Na Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja postoji mogućnost prigovora koji se podnosi Općinskom načelniku Općine Marija Bistrica u roku od osam dana od dostave Odluke.

11. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije po pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 5 dana od dana dostave poziva za sklapanje ugovora.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine i potpiše ugovoro o zakupu javne površine u traženom roku smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko dostavi pismenu izjavu, odnosno usmenu izjavu na zapisnik u Općini Marija Bistrica da odustaje od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu Načelnik Općine Marija Bistrica donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

12. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja načelnika Općine Marije Bistrice. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u prvu ratu zakupnine.

13. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

14. Dodatne informacije u svezi s natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, ili na broj tel. 049/469-119.

KLASA: 372-03/21-01/8

URBROJ: 2113/02-04/1-21-2

U Mariji Bistrici, 10. svibnja 2021. god.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Branka Herceg, dipl.oec.

Dostavlja se:

    1. Radio Marija Bistrica
    1. Oglasna ploča Općine Marija Bistrica
    1. Web stranica Općine Marija Bistrica
    1. Ostala dostupna glasila

Natječaj

Zaključak načelnika

Ispravak – Zaključak načelnika

Ispravak natječaja o zakupu

Skip to content