Oglas Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel -Odsjek za komunalne poslove Općine Marija Bistrica – 1 izvršitelj/ica

KLASA: 112-07/19-01/2

URBROJ: 2113/02-04/1-19-2

Marija Bistrica, 29. travnja 2019. godine

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17, 118/18), Općina Marija Bistrica objavljuje

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel -Odsjek za komunalne poslove Općine Marija Bistrica – 1 izvršitelj/ica

Oglas je otvoren od 30.04.2019. do 08.05.2019. godine.

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema prometne, građevinske, tehničke ili slične struke
  • vozačka dozvola B kategorije
  • nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
  • kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje najmanje 30 dana,

  • kandidat ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se

obrazovao, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Opis poslova:

  • poslovi komunalnog redara: nadzire provedbu i obavlja poslove provedbe općinske odluke o komunalnom redu, sudjeluje u donošenju rješenja u svrhu provođenja komunalnog reda, obavlja poslove oko prikupljanja podataka o obveznicima komunalne naknade, poreza na kuće za odmor, poreza na korištenje javnih površina i druge poslove po nalogu načelnika Općine i pročelnice

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis (u kojem je potrebno navesti OIB i datum prijave u evidenciju nezaposlenih

osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)

  • dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
  • presliku vozačke dozvole
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica).

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem objave na web stranici Općine Marija Bistrica www.marija-bistrica.hr

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl.oec.

Skip to content