Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica za razdoblje 2018. – 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA: 351-01/18-01/3

URBROJ: 2113/02-01-18-4

Marija Bistrica, 16.02.2018. god.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narode novine“ br. 3/17) i članka 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13), načelnik Općine Marija Bistrica donosi

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica za razdoblje 2018. – 2023. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak ocjene) za Plan gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica za razdoblje 2018. – 2023. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica).

Članak 2.

Postupak ocjene Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije na temelju mišljenja KLASA: 351-01/18-01/24, URBROJ: 2140/01-08/1-18-2 od 13. veljače 2018. godine.

Članak 3.

Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica su:

– Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom, temeljem čl. 28., st. 1., toč. 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17),

– Prestaje važiti Plan gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica,

– Donesen je Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine („Narode novine“ br. 3/17“),

– To je dokument potreban za učinkovito gospodarenje otpadom i unapređenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Marija Bistrica.

Osnovna svrha izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica:

– Plan gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica za razdoblje 2018. – 2023. godine predstavlja temeljni dokument kojim će se postaviti održiv sustav gospodarenja otpadom na području općine Marija Bistrica,

– Temeljem analize postojećeg stanja i ciljeva gospodarenja otpadom potrebno je odrediti mjere za unapređivanje postupka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada, upravljanja financiranjem sustava te jačanje svijesti i uloge javnosti, te popis projekata važnih za provedbu plana gospodarenja otpadom.

Članak 4.

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i obvezama koje proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine:

– unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom

– unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada

– sanirati lokacije onečišćene otpadom

– kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti

– unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Članak 5.

Planom je potrebno obuhvatiti teritorij određen administrativnim granicama Općine Marija Bistrica, te izvore komunalnog i njemu sličnog otpada za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

Programska polazišta sadržana su u zakonskim okvirima Europske unije i Republike Hrvatske, dokumentima gospodarenja otpadom, prostorno-planskom dokumentacijom i pravnim aktima Općine Marija Bistrica.

Osnovno polazište je usklađenje s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine („Narode novine“ br. 3/17“), kao planom višeg reda.

Članak 6.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narode novine“ br. 3/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i to sljedećim redoslijedom provedbe:

 1. Načelnik Općine Marija Bistrica donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica za razdoblje 2018. – 2023. godine.
 2. Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica započet će postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke te će sukladno članku 29. Uredbe, uputiti zahtjev za davanjem mišljenja o potrebi strateške procjene tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima navedenim u članku 7. ove Odluke.
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica na okoliš iz Priloga III. Uredbe, te dostavljene dokumentacije, tijela i/ili osobe određene posebnim propisom dati će mišljenje o potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostaviti Općini Marija Bistrica. Ukoliko se ocjeni potrebnim, Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica osigurava dodatna pojašnjenja za tijela i/ili osobe određenim posebnim propisima.
 4. Ukoliko Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode ne isključi mogućnost negativnih utjecaja Plana gospodarenja otpadom na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu, to znači da se obavezno provodi i postupak strateške procjene.
 5. Prije donošenja odluke o postupku ocjene, kojom Općina Marija Bistrica utvrđuje da je za Plan gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica potrebno ili nije potrebno provesti postupak strateške procjene, Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica je dužan o provedbenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, pri čemu je obvezan dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
 6. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica može imati značajan utjecaj na okoliš, načelnik Općine Marija Bistrica donosi Odluku o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito bitne razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe.
 7. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, načelnik Općine Marija Bistrica donosi Odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu, koja sadrži osnovne podatke o Planu gospodarenja otpadom i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe.
 8. O odluci iz točke 7. informirat će se javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08).

Članak 7.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica sudjelovat će sljedeća tijela i/ili osobe:

1.) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

2.) Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, 49000 Krapina

3.) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, 49232 Radoboj

4.) Hrvatske vode, VGI za mali sliv Krapina – Sutla, Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće

5.) Zagorski vodovod, Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok

6.) Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

7.) Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica

8.) Općina Konjščina, Ivice Gluhaka 13, 49282 Konjščina

9.) Grad Sv. Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina

Članak 8.

Općina Marija Bistrica dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Marija Bistrica, www.marija-bistrica.hr.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Dostaviti:

 1. Oglasna ploča, ovdje
 2. Službena internetska stranica Općine Marija Bistrica
 3. Jedinstveni upravni odjel, ovdje

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica za razdoblje 2018. – 2023. godine

Skip to content